اجتماع کارگران در مقابل دادگسترى سنندج
و استقبال از آزادى کارگران

ديروز مزدوران حکومت اسلامى به مراسم کارگران در پارک آبيدر يورش بردند و با شقاوت باتوم هايشان را برسر کودک و زن و پير و جوان کوبيدند. تعدادى را زخمى و مصدوم کردند و ٨ نفر را دستگير کردند.

صبح امروز کارگران و خانواده هايشان در مقابل "دادگاه" تجمع کردند و خواهان آزادى کارگران دستگير شده شدند. نهايتا ساعت 2 بعدازظهر همگى کارگران با وثيقه و گذاشتن سند آزاد شدند. از ساعت ١٠ صبح بصورت پراکنده کارگران جمع شدند و در ساعت ١١ و ٣٠ دقيقه حدود ۴٠ نفر جلو "دادگاه" تجمع کردند. در تقابل با اجتماع کارگران نيروهاى حکومتى تهديد به دستگيرى معترضين کردند و اعلام کردند که اگر تجمع تان را جاى ديگر نبريد دستگير شدگان را آزاد نميکنيم.

اجتماع کنندگان کميته استقبال از آزادى دستگير شدگان تشکيل دادند. دستگير شدگان بعد از آزادى وارد خيابان فلسطين شدند و کميته استقبال خيابان را مسدود کرد و با گل و پخش شيرينى و پلاکاردهائى در دست از کارگران استقبال کردند.

حزب٬ آزادى دستگير شدگان سنندج را به اعضاى خانواده محترم آنان و کارگران تبريک ميگويد. زنده باد اول مه!

 

گزارش تکميلى از مراسم اول مه سنندج

ديروز ١١ ارديبهشت٬ بنا به فراخوان و تدارک قبلى ساعت ۵ بعدازظهر در پارک اميريه مراسم اول مه برگزار شد. از همان ساعات اوليه ظهر نيروهاى امنيتى و لبلس شخصى و انتظامى و ماشينهاى ويژه حمل دستگير شدگان٬ محيط را پليسى تر کرده بود. با اينحال از ساعت ۴ کارگران٬ کودک و زن و پير و جوان٬ در دامنه آبيدر تجمع کردند و فضاى رعب سرکوبگران را با جسارت شکستند.

با توجه به اينکه ماموران قبل از شروع مراسم با حرکتهايشان چنگ و دندان نشان ميدادند٬ مراسم راس ساعت ۵ شروع شد. فعالين کارگرى با باز کردن باندرول ها با مضمون؛ کارگران جهان متحد شويد و کار کودکان ممنوع و پخش شيرينى٬ مراسم را در کنار محاصره نيروهاى امنيتى شروع کردند. فواد کيخسروى از فعالين کارگرى شروع به خواندن قطعنامه مراسم کرد که از همان ابتدا مامورين به شيوه هميشگى شان مراسم را بهم زدند و با تهديد و ايجاد رعب و وحشت قصد جمع کردن باندرول ها را داشتند.

فعالين کارگرى با اتحادى شايسته از ميان مامورين تجمعى شکل دادند و به طرف پلکانهاى پارک اميريه٬ که مشرف به خيابان پر تردد مبارک آباد است٬ به قصد ترک پارک راه افتادند. اين حرکت همراه بود با شعارهائى با مضمون "دانشجو٬ کارگر٬ معلم٬ اتحاد اتحاد"٬ "معلم زندانى آزاد بايد گردد"٬ "زنده باد روز کارگر"٬ و "زنده باد وحدت طبقاتى". کارگران در مسير رفتن به بيرون پارک حرکت ميکردند که مامورين وحشيانه با لگد زدن و فحاشى به زنان و مردان شرکت کننده و همينطور با پاشيدن اسپرى فلفل به صورت حاضرين و حتى کودکان خردسال و کتک کارى زنان و مردان جمعيت را ازهم پاشاندند.

شيوا صبحانى٬ نيلوفر خليلى٬ فواد کيخسروى٬ منصور کريميان و چند نفر ديگر دستگير شدند. ٨ نفر را دستگير کردند و آنها را به حفاظت اطلاعات انتقال دادند. لازم به ذکر است که روز برگزارى مراسم٬ چند نفر از فعالين سرشناس را که به زعم اطلاعات برگزار کننده مراسم هستند از ساعت ١٠ صبح دستگير کردند و تا ساعت ۶ و ٣٠ دقيقه در ستاد خبرى اداره اطلاعات در زير باران بازداشت بودند. اين افراد را بعد از بهم زدن مراسم اول مه آزاد کردند. افراد بازداشت شده عبارت بودند از: ژيان صبحانى٬ مجيد حميدى٬ کورش بخشنده٬ سيد خالد حسينى.

شب همان روز اول مه برگزار کنندگان تصميم گرفتند که همراه با خانواده دستگير شدگان تجمعى را در مقابل دادگسترى داشته باشند. اين تجمع بصورت پراکنده از ساعت ده و نيم شروع شد و در ساعت دوازده بصورت منسجم شکل گرفت و تا ساعت يک و نيم ادامه داشت. زمانى که ماموران دادگسترى اعلام کردند که تا زمانى شما اينجا باشيد آزادشان نميکنيم٬ تجمع مسير خود را تغيير داد و با همان انسجام در خيابان فلسطين در امتداد خيابان دادگسترى ادامه داد. با آزادى دستگير شدگان جمعيت با گل و شيرينى به استقبال آنان رفت.

کارگران در سنندج سرکوب شدند و ماموران نگذاشتند مراسم شان را برگزار کنند. اما ويژگى اين مراسم اتحاد و انسجام بود. همدلى کارگران فضاى پليسى را شکست و جسارت آنها نيروهاى سرکوب را زبون کرده بود.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٣ ارديبهشت ١٣٨٨ – ٣ مه ٢٠٠٩