شعار نويسى بمناسبت
روز جهانى زن در کرج

بنا به خبر دريافتى امروز جمعه ١۶ اسفند برابر با ۶ مارس٬ تيمى از فعالين حزب در شهر کرج با شعار نويسى به استقبال روز جهانى زن رفتند. دراين شعارها فشرده پيام حزب و سازمان آزادى زن منعکس ميشد. شعارها در مسير خيابانهاى مصباح٬ شاه عباسى٬ آبان٬ بهار٬ و ميدان شهدا تا چهار راه بهارستان بالاتر از خيابان طالقانى نوشته شد. لازم به ذکر است در چند روز گذشته تيمهائى ديگر از فعالين حزب در شهر کرج اقدام به توزيع گسترده بيانيه حزب بمناسبت روز جهانى زن کردند.

حزب٬ ابتکار و تلاش رفقاى کمونيست را ارج مينهد و به آنها خسته نباشيد ميگويد. روز جهانى زن به همه زنان و مردان برابرى طلب و جنبش بين الملل سوسياليستى مبارک باد.

نمونه هائى از شعارها و عکسهاى دريافتى؛

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمایه داری
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۶ مارس ٢٠٠٩ – ١۶ اسفند ١٣٨٧