سرمايه قاتل اين کارگران است

۵ خرداد روز "مبارزه علیه ناامنی محیط کار"

یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۸۷ روز جنایتی دیگر علیه طبقه کارگر در ایران است. در این روز در اثر ناامنی محیط کار و در اثر آتش سوزی و انفجار مخازن حاوی مواد اشتعال زا در کارخانه کیمیا گستر و کیمیا گران اراک بیش از ۲۱ تن از کارگران این کارخانجات در دم جان باختند. بیش از ۴۰ تن در بیمارستانها با درجات مختلف سوختگی بسر میبرند. حال برخی بسیار وخیم است. هنوز آمار دقیق مجروحین و کشته شدگان تماما روشن نیست.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری جانباختن این کارگران را به خانواده این عزیزان و همکاران و طبقه کارگر عمیقا تسلیت میگوید. ما خود را عمیقا در درد از دست دادن این عزیزان شریک میدانیم. ما در عین حال آرزومند سلامتی و بهبود برای کلیه مجروحین این حادثه ناگوار را داریم.

"سوانح کاری" یک اتفاق نیست. اتفاقی که هر روز صورت میگیرد، تصادف نیست. نتیجه محتوم و گریز ناپذیر ناامنی و ناایمن بودن محیط کار است. این یک جنگ و جنایت جاری در متن جامعه سرمایه داری علیه طبقه کارگر است. قربانیانش از نظر تعداد کمتر از جنگهای برجسته تاریخ نیستند. این جنگ "همانقدر آدم روانه گورستان میکند. همانقدر آدم روانه بیمارستان میکند، همانقدر خانه را از هم میپاشد، همانقدر شادی ها را به غصه و غم تبدیل میکند که هر کدام از این دوره های ننگ آور تاریخ بشر." (منصور حکمت) قربانیان این جنایت معلوم و مشخص اند. این جنایتی علیه طبقه کارگر است. این جنگ هر ساله صدها هزار قربانی در جهان از طبقه کارگر میگیرد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری خواهان اقدامات زیر در این زمینه است:

۱- طبقه کارگر باید خواهان رسیدگی فوری و مستقل از دولت به این جنایت و فاجعه شود. هیات های بازرسی وزارت کار خود شریک جرم جنایت علیه کارگران هستند. کارگران باید هیات های بازرسی مستقل خود را تشکیل دهند. این هیات ها باید منتخب مجمع عمومی کارگران باشند.

۲- هیچ اقدامی جای این عزیزان از دست رفته را پر نخواهد کرد. اما کارگران باید بمنظور تامین معاش خانواده کارگران جانباخته خواهان پرداخت غرامت به خانواده و بازماندگان این کارگران شوند. میزان و چگونگی پرداخت غرامت باید توسط نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگران تعیین شود. این غرامت باید به کارگرانی که دارای نقص عضو و یا سوختگی هستند نیز پرداخت شود. زندگی کلیه کارگران مجروح باید بدون وقفه تماما تامین شود.

۳- کارفرما و مسئولین این کارخانجات در صورت مسجل شدن ناامنی محیط کار توسط هیات های بازرسی کارگران که منجر به این فاجعه شده است، باید محاکمه شوند.

۴- حزب اتحاد کمونیسم کارگری روز ۵ خرداد را به یاد این عزیزان جانباخته روز "مبارزه علیه ناامنی محیط کار" اعلام میکند. حزب همه کارگران را به مبارزای گسترده علیه نا امنی در محیط کار فرا میخواند.

کارفرما و ارگانهای دولتی از هم اکنون به تکاپو افتاده اند تا خود کارگران را مسبب این انفجار و کشتار کارگران معرفی کنند. ما طبقه کارگر و کلیه مردم آزادیخواه را به مقابله با این اقدامات کریه دولت آدمکشان اسلامی و نظام سرمایه داری فرامیخوانیم.

مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر سرمایه داری!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۶ خرداد ۱۳۸۷- ۲۶ مه ۲۰۰۸