روز قدس در تورنتو ميدان جنگ تروريستهاى اسلامى و دولتى است٬
عليه هر دو و در دفاع از آزادى مردم فلسطين بميدان بيائيم!

جریانات  اسلامی و حزب الله در كانادا روز ۱٨ اوت را روز قدس اعلام كرده و درصددند تظاهراتی در تورنتو، مقابل مجلس ایالتی استان انتاریو برگزار كنند. این جماعت به تبعیت از رهبر فاشیست خود خمینی، كه بنیانگذار روز قدس بود، درصددند در این روز تحت عنوان دفاع از مردم فلسطین و پاك كردن اسرائیل از نقشه دنیا در مقابل مجلس ایالتی عرض اندام كنند.

هیچ كس توهمی در این ندارد كه این اوباشان همچون جمهوری اسلامی و دیگر جریانات حزب الله در منطقه و جهان هیچ ربطی به مسئله و مردم تحت ستم فلسطین ندارند. اینها خود چه در زمانی كه بیرون از قدرتند و چه هنگامی كه با آتش و خون و حمایتهای دول غربی به قدرت میرسند حتی نسبت به مردمی كه مسلمان مینامند رحم نمیكنند، هر روز سركوبشان میكنند و یا بخاطر اهداف كثیفشان از میان آنان با بمب گذاری و ترور قربانی میگیرند. خود جمهوری اسلامی كه داعیه حمایت از مردم ستم كشیده فلسطین میكند تنها با اتكا به ماشین كشتار دسته جمعی است كه توانست بیش از سی سال بر سر كار باقی بماند.

 اینها بعنوان مكمل حكومت نژادی و مذهبی اسرائیل عامل دیگری در عدم دستیابی مردم فلسطین به دولت مستقل بودند. اینها همان جماعتی هستند كه عكس خمینی این جلاد اسلامی تاریخ معاصر را در اجتماع سال پیش به همین مناسبت، برافراشتند. اینها همان جماعتی هستند كه درصدد برپایی دادگاههای اسلامی در امور خانواده در استان انتاریو بودند. اینها همان جماعتی بودند كه در جنبش ضد جنگ رخنه كرده و با برافرشتن عكسهای رهبر حزب الله لبنان، نصرالله با جریانات چپ پرچمدار قطب سوم، بشریت مترقی، در صف تظاهرات به مقابله برخاستند. اینها همانهایی هستند كه در تلاشند گتوهای اسلامی را با سركوب زنان، انقیاد جوانان و كودكان در دل شهرهای بزرگ اروپا و امریكا شكل دهند تا در قدرت سیاسی سهیم گردند. اینها ستون پنجم جمهوری اسلامی و تروریسم اسلامی هستند. در دامن این جماعت تروریستهای حرفه ای از جمله گروه ۱٨ نفره تورنتو پرورده شده است. از سوی دیگر جریانات به غایت راست و نژاد پرست پرو اسرائیلی در كانادا به صف شده اند تا در این روز در مقابل قشون ارتجاع اسلامی از دولتی كه دستهایش تا مرفق به خون كودكان و مردم بیگناه فلسطین آغشته است، حمایت كنند.

از نظر مردم مترقی، آزادیخواه و انسان دوست نه جریانات اسلامی و حزب اللهى ربطی به مردم فلسطین و حقوق آنان داشته و نه سركوبگری و جنایت حكومت اسرائیل قابل دفاع است. این دو نیرو در اساس جزیی از دو قطب تروریسم جهانی، یعنی تروریسم اسلامی و تروریسم دولتهای غربی هستند. مردم فلسطین تنها با اتكا به نیروی خود و بشریت مترقی میتواند به حقوق حقه خویش دست یابد.

ما بعنوان جز متشكل و كمونیست این قطب سوم از همه كارگران و مردم آزادیخواه و مترقی تورنتو میخواهیم در مقابل تحركات جریات اسلامى و عوامل جمهوری اسلامی در كاناد قاطعانه بایستند و اجازه ندهند این جماعت به هر بهانه ای بساطشان را در امكان عمومی پهن كنند. در روز ۱٨ اوت در صفی مستقل ضمن محكومیت حكومت اسرائیل بخاطر كشتار و سركوب مردم فلسطین، باید روز قدس این خیل ارتجاع را به روز افشای رژیم صد هزار اعدام و روز افشای تروریسم اسلامی بدل كرد.

برخوداری از دولت مستقل حق مسلم مردم فلسطین است!
نه به تروریسم اسلامی و نه به تروریسم دولتی غرب!
مرگ بر جمهوری اسلامی !
زنده باد سوسیالیسم!

حزب اتحاد كمونیسم كارگری ـ تشكیلات كانادا
١٠ اوت ۲٠۱۲