کارگران پرريس حقوق شان را دريافت کردند!
کارگران سما سنندج نگران اخراج


امروز حقوقهاى معوقه دو ماه کارگران کارخانه پرريس در سنندج پرداخت شد. کارگران اين کارخانه به کارفرما ١٠ روز مهلت داده بودند تا حقوقها را پرداخت کند و اعلام کرده بودند در غير اينصورت دست به اعتصاب ميزنند. بعد از گذشت ٨ روز از موعد اعلام شده کارفرما حقوقها را پرداخت کرد.

کارگران سما سنندج نگران اخراج

در گزارش قبلى به اطلاع رسانديم که کارگران گونى بافى سما سنندج ٢ ماه است که حقوق دريافت نکردند و کارفرما از وارد کردن مواد اوليه به کارخانه خوددارى ميکند. کارفرما رسما کارگران را تهديد به اخراج کرده و ميخواهد اعلام ورشکستگى کند. کارگران ميگويند اين سياست براى ما آشنا است. پارسال با چنين توطئه اى ۶٠ نفر از کارگران اخراج شدند و چند ماه کارخانه را تعطيل کرد. امسال هم کارفرما ميخواهد همان سناريو را تکرار کند.

دراين مدت کارگران هر روز سرکار خود حاضر شدند و در اينحال تلاش کردند که حقوق هايشان پرداخت شود. کارفرما به کارگران اعلام کرده که تا هفته آينده٬ در واقع تا دو روز ديگر٬ حقوقهاى کارگران را پرداخت خواهد کرد؛ به شرط اينکه کارگران در کارخانه جمع نشوند! امروز چهار روز است که کارگران به کارخانه نرفتند٬ به اميد اينکه روز موعود کارفرما حقوق هايشان را پرداخت کند. ترديد و نگرانى صف کارگران اين کارخانه را٬ که ١٢٠ کارگر دارد٬ فراگرفته است. چه کسانى در ليست اخراجها هستند؟ چگونه بايد با سياست اخراج مقابله کنند؟

توصيه حزب به کارگران بازگشت به کارخانه است. اين ميدان را خالى نکنيد. حزب کارگران را به تشکيل مجمع عمومى خود فراميخواند. تعيين خواستها و انتخاب نمايندگان کارگران قدم مهم و اوليه است. خواست بيمه بيکارى مکفى را در سرلوحه خواستهاى برحق خود قرار دهيد. از کارگران ديگر کارخانه هاى کردستان و طبقه کارگر و مردم شهر سنندج حمايت بخواهيد. کارفرما را تنها با قدرت متشکل ميتوان عقب راند. راه ديگرى وجود ندارد.

 

مرگ بر حکومت اسلامى سرمایه!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۶ ژوئن ۲۰۰۸ – ۲٧ خرداد ۱۳۸۷