کارگران پرريس مزايا و عيدى شان را دريافت کردند
کارگران نساجى پيگير وضعيت خود هستند

بنا به گزارش دريافتى٬ کارگران کارخانه پرريس بعد از امضاى تومار اعتراضى و ارسال آن براى شرکت در تهران٬ کارفرما مجبور شد که کل مزايا و عيدى کارگران را به اضافه سنوات کارى پرداخت کند. پرداخت مطالبه کارگران سه روز قبل صورت گرفت و مبلغ واريز شده به حساب کارگران حدود ۶٠٠ هزار تومان بوده که ٣٩٠ هزار تومان آن عيدى کارگران بوده است.

همينطور امروز پنجشنبه تعدادى از نمايندگان کارگران نساجى به اداره کار مراجعه کردند و در مورد عدم پرداخت حقوق هايشان مذاکره کردند. مسئولين ادار کار ظاهرا اعلام کردند که "حق با شما کارگران است و ما موضوع را پيگيرى خواهيم کرد"!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى کارگران را به اتحاد و همدلى براى پيگيرى مطالبات برحق شان فراميخواند. کارگران ضرورى است با اتکا به مجمع عمومى شان اتحاد موجود را حفظ و تقويت کنند و پيشاپيش در مقابل هر سياست ايجاد تفرقه و سردواندن توسط اداره کار و کارفرما سدى ايجاد کنند.

 

زنده باد اتحاد و همبستگى کارگران!
مرگ بر حکومت اسلامى سرمايه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٩ ارديبهشت ٨٧- ٨ مه ٢٠٠٨