اعتصاب در پرريس سنندج
خبرى از فرش بافت

امروز سه شنبه ٨ مرداد٬ کارگران کارخانه پرريس سنندج توليد را متوقف و دست به اعتصاب و تحصن در کارخانه زدند. در مورد ورود به اعتصاب و تحصن ديروز کارگران متحدانه تصميم گرفته بودند. همينطور امروز از ساعت ١١ صبح تعداد زيادى از کارگران شيفت شب اين کارخانه که در حال استراحت بودند خود را به کارخانه رسانده و به جمع تحصن کنندگان پيوستند. خواست کارگران پرداخت حقوقهاى معوقه و مزايا و اضافه کارى عقب افتاده است. بدنبال اين موضوع مدير کارخانه به کارگران اعلام کرد که الان فقط ميتوانيم به شما سنوات کارى بدهيم که مبلغى حدود ١۶٠ هزار تومان است. اما کارگران اعلام کردند که آنها هنوز حقوق ٢ ماه کار خود را نگرفتند و همينطور پول اضافه کارى را هم دريافت نکردند. بنا به خبر اين تحصن تا ساعت ٢ بعد ازظهر همچنان ادامه داشته است.

حزب به کارگران پرريس درود ميفرستد. ضرورى است کارگران سنندج که با معضلات يکسانى مواجه هستند٬ در مقابل خيل کارفرماها و دولت که متحدانه عليه کارگران ايستاده اند٬ متحدانه خواستهايشان را مطرح کنند. نيرويشان را بميدان بياورند٬ عليه فقر و فلاکت و گرسنگى بايستند و از حرمت خود و خانواده هايشان دفاع کنند. همينطور ضرروى است کارگران پرريس خواست بازگشت بکار سه همکار اخراجى شان طيب چتانى٬ فرزاد زند سليمى و فخراليدن کريمى زاد را در دو هفته گذشته مطرح کنند.

دولت قبول ميکند٬ کارفرما نميپذيرد!
خبرى از فرش بافت سنندج

قبلا به اطلاع رسانديم که جلسه ۵ مرداد هيئت رسيدگى اداره کار با استاندارى و کارفرما حکم ابقا به کار کارگران اخراجى فرش ماشينى غرب بافت سنندج را صادر کرد. اين حکم امروز کتبا به کارگران ابلاغ شد. دراين حکم قيد شده است که کارگران اخراجى فرش بافت بايد ابقا به کار شوند و همينطور حقوق ايام تعليق از کار را هم کارفرما بايد به آنها پرداخت کند.

بدنبال دريافت اين حکم کارگران براى حاضر شدن در محل کارهايشان به کارخانه مراجعت کردند. اما کارفرماى کارخانه درب کارخانه را براى کارگران باز نکرده و از ورود آنها به کارخانه جلوگيرى کرده است! کارفرمايان خدائى ميکنند. حتى آنجا که نهادهاى هميشه طرفدارشان نميتوانند حق را به کارگران ندهند٬ راسا با قلدرى تلاش دارند قانون خود را تحميل کنند. پاسخ کارگران بايد دقيقا برهمين مبنا باشد و با تجمع و اعتراض و فشار اين کارفرماى بيشرم را سرجايش بنشانند.

مرگ بر حکومت اسلامى سرمايه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

٨ مردادماه ٨٧- ٢٠ ژوئيه ٢٠٠٨