به همرزمان سوسياليست و  اردوى چپ جامعه

همه جا پرچم سرخ  را برافرازيد!

امروز ٣٠ خرداد شهر استکهلم شاهد يک تجربه جديد بود. تظاهرات با شکوه کمونيستها و سوسياليستها و مردم آزاديخواه با پرچمهاى سرخ کارگران برگزار شد. احزاب سياسى مختلف طيف چپ تا فعالين سياسى و نهادى پيشرو و ضد تبعيض٬ در مقابل پرچمها و سمبلهاى راست اسلامى (سبزها) و ناسيوناليسم پرو غربی (پرچم شیر و خورشید)٬ علاوه بر شعارهاى سياسى خود٬ جملگى با پرچمهاى سرخ به خيابان آمدند.

پرچم سرخ سمبل چپ جامعه و جنبش طبقه کارگر است و برافراشتن وسيع آن در اجتماعات خارج کشور نقش مهم و پيش برنده اى دارد. اين تجريه را بايد همه جا در اروپا و آمريکاى شمالى گسترش داد و همگانى کرد. هر جنبش سياسى و طبقاتى سمبلها و پرچم و رنگ خود را دارد. پرچم سرخ معرفه عام جنبش کارگرى و سوسياليستها و کمونيستهاست. اين پرچم ضرورى است در ابعاد توده اى همه جا خيابانها و اجتماعات اعتراضى را فتح کند.

همه جا پرچم سرخ کارگران را برافرازيد!

 

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمايه دارى
آزادی، برابری، حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٣٠ خرداد ١٣٨٨ – ٢٠ ژوئن ٢٠٠٩