کارگران نساجى جلوى اداره کار اجتماع کردند!

"ما کار ميخواهيم"٬ "ما حقوقمان را ميخواهيم"٬ "ما گرسنه ايم"٬ "داشتن يک زندگى انسانى و مرفه حق ماست"٬ "ما خواهان تداوم کار کارخانه و دريافت حقوق معوقه هستيم"!

امروز دوشنبه ٢١ مردادماه٬ کارگران نساجى سنندج از ساعت ٩ صبح جلوى کارخانه جمع شدند. کارگران در پايان تظاهرات ديروزشان اعلام کردند که امروز در مقابل اداره کار جمع ميشوند. کارگران بدنبال کرايه وسيله نقليه بودند که خود را به جلو اداره کار برسانند. کارگران چندين پلاکارد با اين مضامين تهيه کرده بودند: "ما کار ميخواهيم"٬ "ما حقوقمان را ميخواهيم"٬ "ما گرسنه ايم"٬ "داشتن يک زندگى انسانى و مرفه حق ماست"٬ " ما خواهان تداوم کار کارخانه و دريافت حقوق معوقه هستيم"! ماموران انتظامى در جلوى کارخانه پلاکاردها را ضبط کردند و شديدا کارگران را تهديد کردند که ميخواهيد مسائل تان را سياسى کنيد!

بدنبال اين ماجرا٬ کارگران که تعدادشان ١١٠ نفر بود٬ در جلوى اداره کار تجمع خود را سازمان دادند. يک نکته مهم اجتماع امروز حمايت ديگر کارگران سنندج بود. کارگران اخراجى غرب بافت٬ تعدادى از کارگران شاهو و پرريس٬ براى اعلام حمايت از کارگران نساجى آنها را همراهى کردند و در جلوى اداره کار حضور يافتند. در جلوى اداره کار نمايندگان کارگران بهمراه تعدادى ديگر از کارگران به داخل اداره کار رفتند. در قسمت راهروى انتظار قسمت سرپرستى٬ رئيس اداره کار رامين اسدى و رئيس حراست اين اداره شعبانى را وادار کردند که به راهرو بيايند و به حرف کارگران گوش کنند. در پاسخ کارگران که خواستهايشان را طرح ميکردند٬ رامين اسدى گفت که ما درخواستى را که براى وزارت کار فرستاده بوديم که حقوق کارگران نساجى را از اين وزارت بگيريم٬ جواب که از وزارت کار آمده اينست که اين وزارتخانه هيچگونه تعهدى دراين رابطه ندارد. شرکت نساجى خودش حساب دارد و بايد بنياد مستضعفان اين پول را پرداخت کند. همچنين رامين اسدى و شعبانى از کارگران خواستند که درخواستى را تهيه کنند و به اداره کار بدهند تا آنها براى ادارات زيربط ارجاع دهند.

بدنبال اين موضوع نمايندگان کارگران تومارى را تهيه و در آن اعلام کردند که کار و حقوق ميخواهند. دراين تومار تا ٢ شهريور به مسئولين و کارفرما مهلت دادند که به شکايت آنها رسيدگى کنند. در غير اينصورت بدنبال تاريخ اعلام شده دست به اعتراض بزرگترى ميزنند. اين تومار را کارگران همگى امضا کردند. همينطور بحثى در ميان کارگران مطرح شد مبنى براينکه مدير عامل يکى از شرکتهاى تابعه بنياد مستضعفان- شرکت پارس پوشان- به نام جليل ساز٬ مبلغ ٢٠٠ ميليون تومان براى پرداخت حقوق فروردين و ارديبهشت کارگران فرستاده است که معلوم نيست چى به سر اين پول آمده است؟ تجمع امروز کارگران نساجى که حمايت تعدادى از کارگران کارخانجات ديگر را همراه داشت ساعت يک بعدازظهر به پايان رسيد.

مبارزه کارگران نساجى شايسته وسيع ترين حمايت است. حضور شورانگيز و مهم کارگران کارخانجات ديگر دوش بدوش هم طبقه ايهايشان بيان يک واقعيت وسيع تر است؛ درد کارگران مشترک است٬ منشا آن مشترک است٬ و راه حل آن هم مشترک است. حمايت وسيعتر مراکز کارگرى و مردم شريف و آزاديخواه سنندج بدون ترديد منجر به پيروزى کارگران نساجى ميشود. داستان تلخ امروز کارخانه نساجى و وضعيت وخيم خانواده هاى اين کارگران و کودکان معصوم شان٬ داستان تلخى است که قرار است بطور سريال براى کارگران سنندج يکى بعد از ديگرى تکرار شود. ما فى الحال به چند مرتبه زير خط فقر رانده شديم٬ طرح آقايان اينست که در گرسنگى و فلاکت و بيمارى نابودمان کنند. اين سناريو را نبايد پذيرفت و کارگران نميپذيرند. بايد متحد شد و در مقابل انواع قدرتهاى ضد کارگر به قدرت وسيع طبقه مان متکى شويم. پشت به پشت هم دهيم و مانند تنى واحد عليه فقر و فلاکت و در دفاع از آزادى و رفاه به ميدان بيائيم.

 
زنده باد اتحاد و همسرنوشتى کارگران!
مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢١ مردادماه ١٣٨٧ – ١١ اوت ٢٠٠٨