راهپیمائی وتظاهرات به یاد ندا و همه جان باختگان راه اَزادی و در دفاع از مبارزات مردم برای سرنگونی رژیم جنایتكار اسلامی در تورنتو كانادا!
                       


پنجشنبه ٨ مرداد و ٣٠ ژوئن در ایران و در سراسر دنیا به یاد ندا و همه جان باختگان راه اَزادی و دردفاع از مبارزات مردم برای سرنگونی رژیم جنایتكار اسلامی٬ گردهمائی و اجتماعات اعتراضی گسترده ای برگزار شد. در تورنتو نیز مردم معترض به رژیم جنایتكار اسلامی به خیابانها اَمدند تا اعلام كنند كه مردم در زمانی یاد ندا را گرامی میدارند كه ناقوس مرگ این رژیم جنایتكار به صدا در اَمده وسراسر دنیا شاهد اَن است كه میلیونها مردم در ایران به خیابانها سرازیر شده و دیوارها ی اختناق این رژیم وحشی تا دندان مسلح را به لرزه در اَورده اند. در این روز راهپیمائی و تظاهرات قدرتمندی در دفاع از مبارزات مردم در ایران بر علیه رژیم اسلامی در منطقه نورت یورك محل اجتماع و سكونت ایرانیان بر گزار شد. در این گردهمائی كه از ساعت ۵ تا ٩ عصر ادامه داشت نمایندگان احزاب و نیروهای مخالف رژیم جنایتكار اسلامی از طریق تریبون اَزاد یاد ندا و همه جان باختگان راه اَزادی را گرامی داشتند و به زوایای مختلف مبارزات مردم برای سرنگونی این رژیم جنایتكار اسلامی اشاره كردند.شعارهای مرگ به این رژیم ضد زن! جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده! زنده باد اَزادی! زنده باد برابری! زندانی سیاسی اَزاد باید گردد! جمهوری اسلامی نابود باید گردد! كه از طریق بلند گوی قوی پخش میشد كل منطقه را به لرزه در اَورده بود. مردم مشتاقانه به سخنرانیهای سخنرانان گوش میكردند و حمایت خود را از مبارزات مردم در ایران برای سرنگونی این رژیم  فقر و شكنجه اعلام میكردند. مینو همیلی از زندانیان سابق سیاسی٬ هما ارجمند مسئول كمپین بین الملی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی٬ محسن ابراهیمی از حزب كمونیست كارگری ایران٬ محمود احمدی ازحزب اتحاد كمونیسم كارگری٬ ایرج رضائی از طرف فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی  از جمله سخنرانان این گردهمائی بودند كه در این گردهمائی از مبارزات مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی سخن گفتند و از همگان دعوت كردند تا صف اَزادیخواهی و برابری طلبی را تقویت كنند. هما ارجمند در سخنرانی خود همگان را دعوت كرد تا به كمپین بین المللی برای بستن سفارتخانه مزدوران اسلامی و محاكمه سران جنایتكار جمهوری اسلامی به جرم ٣٠ سال جنایت بر علیه بشریت بپیوندند. محمود احمدی در سخنرانی خود اشاره كرد كه ندا٬ هوادارهیچ یك از جناحهای رژیم اسلامی نبود! و نباید اجازه داد كه موسوی و كروبی و جناح سبز رژیم از ندا بهره برداری سیاسی كنند. ندا به سمبل اَزادی و برابری نه تنها در ایران بلكه در سراسر دنیا بدل شده است. ندا نه اولین قربانی سیاسی رژیم جنایتكار اسلامی و نه اَخرین اَن خواهد بود. اما ندا ادامه و دنباله جنبش زنان برای تساوی حقوق اجتماعی زن و مرد٬ و جنبش اَزادی و برابری است. و از همگان دعوت كرد كه برای تحقق اَزادی و برابری و رفاه به صفوف كمونیسم بپیوندند. این اجتماع اعتراضی بعد از چند ساعت با شعارهای مرگ بر ژیم جنایتكار اسلامی و زندانی سیاسی اَزاد باید گردد به پایان رسید.

 

 مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمایه داری
آزادی، برابری٬ حكومت كارگری!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری  – كانادا
٣٠ جولای ٢٠٠٩