برگزارى مجمع عمومى کارگران نساجى کردستان

امروز سه شنبه ۵ شهريور ماه  کارگران نساجى کردستان مجمع عمومى خود را برگزار کردند. فراخوان مجمع عمومى  امروز ديروز توسط نمايندگان کارگران بدنبال برخورد کارفرما داده شد. قرار بود ديروز حقوق معوقه ٢ ماه کارگران که فيش آنها نيز صادر شده بود پرداخت شود. اما پرويز قربانى 
با وقاحت به کارگران گفت "مديريت بيخود به شما فيش حقوقى داده است. ما پولى نداريم به شما پرداخت کنيم"!

کارگران امروز از اول صبح در مقابل کارخانه جمع شدند و مجمع عمومى خود را در مقابل درب کارخانه برگزار کردند. قريب ١٣٠ نفر از کارگران دو شيفت در اجتماع امروز شرکت داشتند. مجمع عمومى ابتدا پيرامون اقدامات تاکنونى صحبت کرد. از جمله اينکه کارگران تمام راهها را رفتند و پاسخ نگرفتند٬ به تمامى ادارات ذيربط بارها مراجعه کردند٬ تجمع داشتند٬ به مجلس و دفتر رياست جمهورى نيز نامه نوشتند٬ اما در اين مملکت کسى جوابگوى کارگران نيست. کارگران دراين مجمع تاکيد کردند که بايد اقدامات ديگرى را براى رسيدن به حق و حقوقشان در دستور بگذارند. بدنبال بحثها مجمع عمومى ۵ نفر را بعنوان نمايندگان کارگران انتخاب کرد. همينطور تصميم گرفتند که اين نمايندگان تهران بروند و با جليلى ساز يکى از سرمايه داران اين کارخانه از نزديک صحبت کنند.

همينطور امروز مسئولين دولتى و کارفرما ساعت ٩ صبح در استاندارى سنندج در مورد وضعيت کارخانه نساجى جلسه داشتند. در اين جلسه حيدرى فرماندار٬ رامين اسدى رئيس اداره کار٬ پرويز قربانى کارفرما٬ مهيار آمارى مدير عامل کارخانه٬ شاه غيبى معاون صنايع و معادن٬ و عليرضا جمشيدى معاون سياسى استاندارى شرکت داشتند. بعد از جلسه استاندارى همين ترکيب ساعت ١٢ به کارخانه نساجى آمدند و جلسه دوم را برگزار کردند. مجمع عمومى کارگران و اجتماع آنها در مقابل درب کارخانه در جريان بود. اما مسئولين دولتى و کارفرما هيچکدام از کارگران را در جلسه اى که در مورد زندگى و کار آنها بحث ميکرد شرکت ندادند. بعد از جلسه تنها پاسخى که با کارگران دادند وعده و وعيد بود. گفتند "اوضاع بزودى روبراه خواهد شد"!

ظاهرا کارگران بدنبال اين بحث تصميم رفتن به تهران را معلق کردند اما تهديد کردند اگر پاسخ ما را ندهيد اجتماعات بزرگ در مقابل ادارات دولتى سازمان خواهند داد. کارگران نساجى در اجتماع امروز خود پلاکارتهائى نصب کرده بودند که در آن خواهان پرداخت حقوقهاى معوقه و ادامه کار کارخانه شده بودند.

کارگران نساجى!
شايد لازم باشد که راسا اين تصميم اخير را نيز تجربه کنيد. اول بار نيست که کارگران از شهرستانها به تهران و مقابل مجلس و نهادهاى دولتى و کارفرمائى ميروند و با مقدارى "صدقه" روانه شان ميکنند. اگر دولت و کارفرما پاسخ اجتماع شما کارگران را نميدهد٬ به طريق اولى پاسخ چند نماينده را هم نميدهند. تجربه ثابت کرده است آنجا که کارگران نيروى حى و حاضرى در محل ندارند در مذاکره هم ضعيف ترند. در مواردى مانند ايران خودرو و شيشه آبگينه قزوين نمايندگان کارگران را دستگير کردند. در بهترين حالت اگر براى نمايندگان شما مشکل ايجاد نکنند دست به سرشان ميکنند.

واقعيت اينست که کارفرما تصميم گرفته از "شر" همه شما خلاص شود و وارد جنگ فرسايشى با کارگران شده است. آنها ميدانند که تجمع هر روزه و طولانى مدت براى کارگر گرسنه و محتاج يک لقمه نان مقدور نيست. لذا ميخواهند با اين سياست صفوف شما را متفرق کنند و نهايتا امر خودشان را پيش ببرند. دراين ماجرا بطور قطع براى بالاکشيدن حقوقها و بيمه ها و حتى بازنشستگى شما دندان تيز کرده اند. دولت و استاندار و اداره کار و نيروى سرکوب را هم دم دست خود دارند. شما به يک حرکت تعرضى تر٬ قويتر٬ همبسته تر با نيروى کارگران و خانواده هايشان و مردم آزاديخواه سنندج که بتواند فشار قابل ملاحظه اى را بياورد نياز داريد. اين امر ميتواند سياست تعطيلى کارخانه ها و اخراجها را لگام بزند. فضاى شهر را بايد بدست بگيريد. اقدام متحد شما ميتواند اين روند را معکوس کند. اين مسئله اى کليدى و اساسى براى برون رفت از وضعيت فعلى است.  

بطور مشخص تر بايد در مقابل سياست اخراج دسته جمعى کارگران و بستن کارخانه٬ سياست بيرون رفتن کارفرما و مديريت و باز نگهداشتن کارخانه را پيش برد. بايد دولت و ارگانهاى ذيربط را براى حمايت و همدستى شان با کارفرما زير فشار گذاشت. يک سياست کارساز در موقعيت فعلى شما٬ که هر درى را کوبيده ايد و پاسخى نگرفته ايد٬ در کنار و همراه حمايت وسيع کارگران سنندج٬ بدست گرفتن کارخانه و ممانعت از بيرون انداختن کارگران و بيکار کردن آنها و بستن کارخانه است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
مرگ بر سرمایه داری!
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

            ۵ شهریور ١٣٨٧- ٢۶ اوت ٢٠٠٨