اعتراض کارگران پالایشگاه آبادان

بنا به اخبار منتشر شده بخشهای متفاوت کارگران خطوط لوله و مخابرات و پخش و تولید فرآورده های نفتی در آبادان، روبروی دفتر مرکزی حراست شرکت نفت تجمع اعتراضی برپا کردند. این حرکت در برگیرنده اعتراض سه بخش از کارگران شرکت نفت بود:

۱-کارگران رسمی خطوط لوله و مخابرات و پخش فرآورده های نفتی به قطع شدن اضافه کاری های خود معترض بودند.

۲-اعتراض کارگران قراردادی متخصص: که شرکت نفت از استخدام رسمی آن ها سرباز می زند و تنها قرارداد بخشی از آنها را که اکثرا مهندس و تکنیسین هستند، تمدید می کند. این کارکنان متخصص از حقوق و مزایای پائین تری در مقایسه با کارکنان رسمی مشابه برخوردارند. منازل مسکونی شرکت نفت یکی از "مزایای" این شرکت است که این دسته از کارگران باید از هزار و یک صافی رد شوند تا به امکان دریافت آن را داشته باشند. شایعه واگذاری منازل سازمانی شرکت نفت چند سالی است به گوش می رسد. اما بعضا این خبر در سطح شایعه بوده و برای مثال در اصفهان این منازل مسکونی به اعضای سپاه پاسداران داده شده است. اعلام به مناقصه گذاشتن منازل مسکونی یک عامل اعتراض این دسته از کارگران بود که انتظار داشتند که در شرایط بالا بودن هزینه مسکن، این منازل سازمانی به آنها نیز تعلق گیرد.

۳-کارگران پیمانی: این کارگران هیچ گونه قراردادی با شرکت نفت ندارند و هر ساله چند ماهی در دوره های بیست روزه تا دوماهه برای شستشو و تعمیر و تعویض دستگاه های پالایشگاه به کار گرفته میشوند. این کارگران اساسا به کارهای سخت و طاقت فرسا گمارده میشوند. این بخش از کارگران از محروم ترین بخش های کارگران پالایشگاه هستند. بعلت بیکاری گسترده، رقابت و کشمکش بر سر همین کارهای شاق و طاقت فرسا نیز بالا است. خواست این کارگران کار دائمی در پالایشگاه است.  

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از مبارزه بخش های مختلف کارگران نفت آبادان حمایت می کند. اتحاد و تشکل شرط لازم پیروزی کارگران در رسیدن به خواستهایشان است. اتحاد کارگران شاغل و قرار دادی، اتحاد کارگران ماهر و نیمه ماهر، اتحاد کارگران رسمی و موقت، یک رکن پایه ای پیروزی در این مبارزه است. حزب، کارگران بخشهای مختلف پالایشگاه آبادان را به تشکیل روتین مجمع عمومی کارگران فرا میخواند. مسکن مناسب، افزایش حقوق و دستمزد و حق داشتن کار، حق تمامی کارگران است. اعتراض کارگران شرکت نفت همواره نقش کلیدی و تعیین کننده ای در جنبش طبقه کارگر داشته است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری کارگران شرکت نفت را به مبارزه ای متحد و متشکل فرامیخواند.

زنده باد جنبش مجمع عمومی کارگران!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۶ فروردین ۱۳۸۷ – ۱۴ آوریل ۲۰۰۸