کارگران نفت خواهان افزایش دستمزد به نسبت تورم
مدیریت: تهدید به اخراج


طبق گزارشی که به حزب اتحاد کمونیسم کارگری رسیده است، مدیریت شرکت نفت دائما کارگران نفت را تهدید به اخراج می کند. وزارت نفت و مدیریت مرتبا در تلاش هستند که به بهانه های مختلف از پرداخت به موقع حقوق کارگران امتناع کنند و درعین حال می کوشند کارگران را به بستن قراردادهای جدید با حقوق پایین تر متقاعد کنند. آخرین بهانه مدیریت برای قکاهش حقوق کارگران، پرداخت نشدن پول نفتهای صادارتی به هند است.
از قرار ایران با هند یک قرارداد چند میلیاردی برای صدور نفت بسته است. دولت هند تاکنون پولی به حساب رژیم اسلامی واریز نکرده است. گفته می شود، بانک دولتی هند اعلام کرده که به شرطی پول ایران را پرداخت خواهد کرد که بانک یا شرکت دریافت کننده پول مورد تحریم آمریکا نباشد. 
کارگران معترض به وضعیت موجود هستند و اعلام کرده اند که در مقابل کار سخت و طاقت فرسا حقوق خود را می خواهند. کشمکش بین کارگران و مدیریت و وزارت نفت هر روزه است.  کارگران صنعت نفت، بویژه با در نظر گرفتن رسیدن زمان تعیین حداقل دستمزدها، در فعالیت برای سازماندهی اعتراضات هستند. کارگران افزایش دستمزد به نسبت نرخ تورم را مطالبه می کنند.
کارگران باید بکوشند که مجمع عمومی خود را بطور منظم سازمان دهند و در مورد مطالباتشان و نحوه پیگیری آن و سازماندهی اعتراض شان به بحث و تبادل نظر بپردازند. در صورت تشکیل مجامع عمومی و دخالت کلیه کارگران در این مجمع، جمهوری اسلامی و مدیریت شرکت نفت وادار خواهند شد که در مقابل مطالبات کارگران تسلیم شوند. رژیم اسلامی از اتحاد و تشکل کارگران بشدت هراسان است و به هر وسیله ای می کوشد که مانع از انسجام آن شود. باید به نیروی تشکل و اتحاد مستحکم خویش رژیم اسلامی و مدیریت را عقب بنشانیم.


مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
29 دیماه 1389- 19 ژانویه 2011