مبارک رفت! کل رژيم بايد برود!

هيچ قدرتى بجز قدرت برخاسته از قيام مشروعيت ندارد!

امروز جمعه ١١ فوريه٬ راس ساعت ۶ عصر٬ تلويزيون دولتى مصر طى اطلاعيه اى کوتاه از جانب عمر سليمان اعلام کرد که "حسنى مبارک تصميم به کناره گيرى گرفت و قدرت را به شوراى نظاميان واگذار کرده است". بعد از ١٨ روز اعتراض پرشور و قاطع ميليونها نفر حسنى مبارک رفت. حرکت انقلابى براى سرنگونى مبارک و رژيمش در اولين گام خود به نتيجه رسيد.

امروز ميليونها نفر به خيابانها ريخته بودند. مردمى که عصبانى از اظهارات ديشب مبارک با قدرت ظاهر شدند٬ کاخ رياست جمهورى و ساختمان تلويزيون دولتى را محاصره کردند٬ به يک مرکز پليس حمله کردند و اوضاع ميرفت که بسمت تقابلهاى تند برود. ساعاتى قبلتر اعلام شد که مبارک همراه با خانواده اش قاهره را ترک و به شرم الشيخ رفته و شوراى رهبرى حزب حاکم استعفا داده است.

مبارک رفت اما اساس حکومت سرجايش است. شوراى نظاميان اسکلت حکومت مبارک است که هم اکنون قدرت را بدست گرفته و وعده رهبرى دوره انتقالى را ميدهد. در اين مرحله٬ مذاکرات بين جريانات اپوزيسيون بورژوائى٬ وعده تغييرات جزئى در قانون اساسى نظم کهنه٬ برگزارى انتخابات بقول آنها "منصفانه و آزاد"٬ و اعاده نظم سابق توسط ارتش٬ پلاتفرم طبقه حاکم است. مردم در برکنارى ديکتاتور ٣٠ ساله موفق شدند اما نظم و رژيم سابق با تمام شناعتش سرجايش است. مبارزات انقلابى در مصر و سقوط مبارک تا همين امروز تاثيرات تعيين کننده در اعتراضات کارگران و مردم محروم کشورهاى منطقه عليه ديکتاتوريهاى فاسد سرمايه گذاشته است. فرياد خوشحالى و اشک شوق پيروزى دهها ميليون نفر در شهرهاى مصر و دنيا٬ به نيروى تعرض انقلابى در کشورهاى مختلف جهان تبديل خواهد شد.

شوراى نظاميان مشروعيت ندارد. عمر سليمان و شرکا هم بايد بروند. برکنارى رژيم سابق خواست مردم و قيام کنندگان است. قدرت انتقالى بايد تماما در اختيار قيام کنندگان و شوراهاى کارگران و مردم انقلابى قرار گيرد. هيچ قدرتى بجز قدرت برخاسته از قيام مشروعيت ندارد. از اين مرحله به بعد مبارزه براى پيشروى پائينى ها از يکسو و تلاش بالائيها براى خانه فرستادن مردم و بازسازى ارکان ضربه ديده نظم سابق از سوى ديگر٬ به جريان خواهد افتاد. پيروزى واقعى قيام عليه ديکتاتورى سرمايه٬ که فعلا به سقوط مبارک و حزبش منجر شده است٬ در گرو تعميق حرکت انقلابى و بزير کشيدن نظم سرمايه در مصر است. تا همين جا مردم انقلابى در مصر تاريخ را شکل داده اند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى پيروزى مبارزه انقلابى ميليونها انسان آزاديخواه و زحمتکش در مصر را صميمانه تبريک ميگويد. اين پيروزى به کل طبقه کارگر جهانى و همه انقلابيون در دنيا تعلق دارد. امروز بشريت آزاديخواه با غرور به آينده نگاه ميکند و تحرک انقلابى و عمل انقلابى بار ديگر خود را ديکته ميکند. سقوط مبارک بايد به سقوط کامل نظمى که مبارک و شرکا پاسدارى ميکنند منجر شود. مبارک رفت٬ کل رژيم بايد برود! مبارزه طبقاتى در مصر با سقوط ديکتاتور پلاريزه و جدال برسر آلترناتيوهاى اجتماعى گسترش مى يابد. طبقه کارگر مصر در آستانه يک پيروزى دورانساز در يکى از مهمترين کشورهاى منطقه قرار دارد. ارتقا پيروزى بر مبارک به يک انقلاب رهائى بخش کارگرى سوال امروز طبقه کارگر و کمونيسم در مصر است.

زنده باد قيام عليه ديکتاتورى سرمايه! زنده باد قدرت متحد قيام کنندگان! زنده باد حاکميت شوراها! زنده باد انقلاب کارگرى!

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
11 فوريه 2011