مردم٬ جوانان!
سياست مشترک جمهورى اسلامى و ناسيوناليستهاى فاشيست را شکست دهيد!

روز ١٣ خرداد مسابقه فوتبال بين تيمهاى ايران و امارات در ورزشگاه آزادى برگزار ميشود. فوتبال کمابيش در همه جاى دنيا ورزش است٬ تفريح است٬ هيجان و شادى و بعضا گريه عاشقان فوتبال است. اين مسابقه معين بنا به تبليغاتى که ايندوره کمپ متحد جمهورى اسلامى٬ ناسيوناليستها و پان ايرانيست ها صورت داده اند٬ موردى متفاوت است. از هم اکنون ناسيوناليستها در باد تبليغات رژيم اسلامى به تحرک افتاده اند. از مردم ميخواهند دراينروز عليه امارات و در دفاع از "خليج هميشه فارس و حاکميت سه جزيره" شعار دهند و مدتى است که نيرويشان را همه جا روى اين موضوع متمرکز کرده اند. از ايران و فضائى که جمهورى اسلامى باز کرده است تا رسانه هاى لوس آنجلسى تا دنياى اينترنت٬ همه روز ١٣ آذر را هدف خود قرار دادند! ميخواهند اين روز را به روز "اى ايران" با پرچم کثيف جمهورى اسلامى و نفرت ناسيوناليستى از همسايه تبديل کنند. اين سياست ارتجاعى و واپسگرا را بايد آگاهانه شکست داد. نبايد اجازه داد از دريچه دوربينهاى خبرگزاريها تصوير فاشيست و "ضد عرب" از مردم ايران و تصوير طرفدار جمهورى اسلامى به دنيا مخابره شود.

ناسيوناليستها و پان ايرانيست هاى مفلوک شرايط کنونى را بهانه اى فرض ميکنند تا تبليغات و سموم ناسيوناليستى شان را به پيکر جامعه تزريق کنند. متوجه نيستند که دارند سرباز بى جيره و مواجب رژيم اسلامى ميشوند و يا شايد متوجه هستند و از بى افقى آن را پذيرفته اند. مردم و عاشقان فوتبال بايد حسابشان را ازاين کمپ ارتجاعى جدا کنند و دست رد به سينه شان بزنند.  

در مملکتى که هنوز زنان اجازه ورود به استاديوم را ندارند٬ در کشورى که فعال کارگرى و کارگر گرسنه هفت تپه با چماق امنيت سرکوب ميشود٬ در کشورى که مدافع حقوق مدنى و حق برابر زن و مرد دستگير و زندانى ميشود٬ در کشورى که هر کس جز اسلام "شيعه اثناعشرى" چيز ديگرى گفته سرکوب ميشود٬ جمهورى اسلامى در تنور تبليغات ناسيوناليستى و فاشيستى ميدمد و جريانات ناسيوناليست و پان ايرانيست نيز فرصت را از هوا قاپيده اند! اين صف ضد مردم است٬ ضد آزادى است٬ ضد برابرى است٬ ضد تمدن و پيشرفت است٬ واپسگرا و سرکوبگر است٬ فاشيست و عظمت طلب است٬ ربطى نه به منافع مردم ايران و نه به همزيستى صلح آميز و پايدار مردم منطقه ندارد. درد مردم نان است٬ گرسنگى است٬ بيکارى و بى مسکنى است٬ بيمارى و بهداشت است٬ سواد و آموزش است٬ پايان دادن به سرکوب و تبعيض است. رژيم اسلامى و ناسيوناليستهاى متفرقه تلاش ميکنند صورت مسئله را عوض کنند و ورد "وظيفه ملى" ميخوانند! "وظيفه ملى" يک دروغ بزرگ است. منافعى که پشت "وظيفه ملى" خوابيده است٬ منافع سرمايه داران و رژيم اسلامى است. سودى است که قرار است به اعتبار حيطه نفوذشان از استثمار کارگران ببرند. جنگ تبليغاتى برسر نام خليج و مالکيت سه جزيره٬ تنها خصومت و نفرت ملى را در منطقه و در ايران دامن ميزند. اينها تلاش ميکنند شما جوانان و عاشقان فوتبال را بجاى دفاع از حق و آزادى و برابرى و سعادت همگان٬ به سرباز لشکرى تبديل کنند که فرمانده اش احمدى نژاد و رفسنجانى است. اين صف تلاش دارد نيروى آزاديخواهى و برابرى طلبى و سرنگونى طلبى را در جامعه مهار کند و پرچم کثيف فاشيسم و ناسيوناليسم افراطى و "ضد عرب" را دستشان بدهد. محکم در مقابل اين سياست ضد بشرى و ارتجاعى بايستيد!

مردم٬ جوانان٬ عاشقان فوتبال!
ترديدى نيست در اينروز علاقه مندان فوتبال خود را به استاديوم آزادى ميرسانند. اين جمعيت به فراخوان کسى و از جمله رژيم يا پان ايرانيست ها و فاشيستها جمع نشدند. براى فوتبال جمع شدند. اما بايد هوشيار و آماده باشيد که چه سناريوئى را رژيم اسلامى و ناسيوناليستها طراحى کردند. بايد اين طرح را به شکست کشانيد و در نطفه خفه کرد. يک رکن تلاش رژيم پوشش دادن به تبليغات ناسيوناليستى و "ضد عرب" است. نفس اينکه اجتماع در مقابل سفارت امارات را تمام روزنامه هاى حکومت در صفحه اول منتشر ميکنند٬ اهداف سياسى رژيم اسلامى را برملا ميکند. نبايد اجازه دهيد که آنها زير پوشش دعواى دروغين و پوشالى نام خليج و بحث سه جزيره٬ جوانان معصوم را سرباز و بلندگوى رژيم و تبليغات فاشيستى کنند. سياستى  که اساسا رژيم اسلامى بهره اش را ميبرد.

شعارهاى آلترناتيو خود را مطرح کنيد؛  از آزادى و برابرى سخن بگوئيد! از همزيستى مسالمت آميز مردم منطقه و نه به تبليغات جنگى سخن بگوئيد! اعلام کنيد مردم ايران سرجنگ و دشمنى با مردم منطقه ندارند! عليه جمهورى اسلامى شعار دهيد! عليه ناسيوناليسم و فاشيسم شعار دهيد! از کارگران هفت تپه و مبارزات کارگران ايران حمايت کنيد! از همبستگى کارگران و مردم منطقه حرف بزنيد! عليه هر نوع تبعيض و نفرت ملى شعار دهيد!

تيم امارات همان اندازه "نماينده" رژيم شيخ ها و سرمايه داران مرتجع است که تيم ايران "نماينده" رژيم اسلامى!؟ تيم فوتبال و عاشقان فوتبال بى تقصيراند. نبايد به بازيچه ارتجاع منطقه اى بدل شوند. مردم در اينروز ميخواهند شاد باشند و لذت ببرند. حال که رژيم اسلامى و متحدان ناسيوناليست اش تلاش دارند فوتبال را هم ضميمه سياست ارتجاعى شان کنند٬ شما بايد آگاهانه اين سياست را شکست دهيد. عليه سياستهاى ارتجاعى و فاشيستى کمپ متحد جمهورى اسلامى و ناسيوناليستها و فاشيستها در روز ١٣ خرداد محکم بايستيد!

 

زنده باد آزادى و برابرى انسانها!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر سرمایه داری!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٠ خرداد ۱۳۸۷ – ٣٠ مه ۲۰۰۸