گزارشى از "دادگاه" کارگران هفت تپه در دزفول

امروز ٣١ ارديبهشت بيدادگاه رژيم اسلامى در دزفول  جلسه اول محاکمه ۵ فعال کارگرى هفت تپه آقايان؛ فریدون نیکوفرد، محمد حیدری مهر٬ رمضان علیپور٬ علی نجاتی، جلیل احمدی، و ابوالفضل عابدینی خبرنگار حقوق بشرى را برگزار کرد. وکيل کارگران حضور داشته و قاضى اعلام کرده است تفهيم اتهام شما براساس گزارشات وزارت اطلاعات است. اتهامات اعلام شده شامل؛ "اخلال در نظم عمومى"٬ "اقدام عليه امنيت ملى"٬ "مصاحبه با مطبوعات خارجى"٬ "اعلام شماره حساب و گرفتن پول از خارج" بوده است که البته هيچ پولى تاکنون به اين حساب اعلام شده کارگران واريز نشده است. کارگران در دفاع از خودشان متنى تهيه کرده بودند که اجازه ندادند بخوانند و از خود دفاع کنند.

در جريان اين محاکمه ننگين کارگران اعتراض کردند. از جمله به قاضى گفتند حتى براساس قانون کشور او نميتواند هيچ اتهامى به کارگران وارد کند. ما کارگران ۴ ماه حقوق دريافت نکرديم و فرزندانمان گرسنه اند. کارگرى کفش پاره اش را در آورده و اعلام کرده که آيا از کفش پاره من ميترسيد؟ قاضى اعلام کرد که شما در اجتماعات شعار داديد! کارگران پاسخ دادند که ما گفتيم "کارگر هفت تپه ايم گرسنه ايم گرسنه ايم"! اگر ميخواهيد به اين "جرم" ما را محاکمه کنيد بايد بيشتر ٧٠ ميليون مردم گرسنه ايران را محاکمه کنيد! يکى ديگر از کارگران گفت وقتى ۴ دانشجو در مصر اعتراض ميکنند همه سايتها و رسانه هاى کشور گزارش تهيه ميکنند و مصاحبه ترتيب ميدهند٬ اما در مورد ٢٠٠٠ کارگر که حقوق نگرفتند چيزى نمينويسند! ما مجبوريم که با رسانه ها مصاحبه کنيم چون شکم همسر و فرزندانمان خالى است. دردمان را کجا ببريم؟ يکى ديگر از کارگران گفت چرا رفسنجانى وقتى به شوشتر مى آيد پيش مقامات ميرود اما پيش کارگران هفت تپه نمى آيد و به حرف کارگران هفت تپه گوش نميدهد؟ کارگران گفتند بجاى محاکمه ما برويد سران مافيا را محاکمه کنيد. آقاى قاضى شما که دوميليون حقوق ميگيريد نميدانيد به شکم گرسنه ما چه ميگذرد! در جريان بيدادگاه به کارگران اجازه صحبت کردن داده نميشد و مرتبا حرفشان توسط قاضى قطع ميشد که "زياد حرف ميزنيد"! در جريان اين محاکمه قاضى نتوانست هيچ حکمى صادر کند و اعلام شد که "حکم دادگاهى جديدى" صادر ميشود و مجددا کارگران را محاکمه ميکنند.

بدليل نبود امکانات کارگران هفت تپه نتوانستند رهبرانشان را در دزفول همراهى کنند اما همزمان حدود ١۵٠٠ الى ٢٠٠٠ نفر کارگران هفت تپه در مقابل فرماندارى و دادگسترى شوش اجتماع کردند. کارگران جاده شوش- هفت تپه را با آتش زدن لاستيک مسدود کردند. کارگران عمدتا شعار ميدادند؛ "کارگر هفت تپه ايم٬ گرسنه ايم٬ گرسنه ايم!"

سياست محاکمه نمايندگان و رهبران کارگران تلاشى است براى سرکوب اعتصاب هفت تپه و پايمال کردن خواست برحق کارگران. اتهامات وارده امروز نشان ميدهد که رژيم اسلامى همه جا با يک زبان با کارگران سخن ميگويد و طبقه کارگر و مردم آزاديخواه ايران با اين شيوه هاى نخ نما آشنا هستند. حزب اتحاد کمونيسم کارگرى طبقه کارگر ايران را در مراکز مختلف صنعتى به حمايت عاجل از کارگران هفت تپه فرا ميخواند. کارگران هفت تپه بايد اتحادشان را تقويت کنند و با اعتراض مستمر مانع شوند که بجاى پرداخت حقوق و برآورده کردن خواستهايشان کارگران گرسنه را پاى محاکمه ببرند. اگر کسى بايد محاکمه شود سرمايه داران و دولت مفت خورشان است که خون کارگران را در شيشه کرده اند.

زنده باد اتحاد و همبستگى کارگران!
مرگ جمهورى اسلامى سرمايه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٣١ ارديبهشت ١٣٨٧ – ٢٠ مه ٢٠٠٨