روز كارگر در كانادا را باید به روز اعتراض رادیكال به نظام گندیده سرمایه داری بدل كرد!

امسال روز كارگر در كانادا در شرایطی برگزار میشود كه نه تنها ابعاد بحران جهانی سرمایه داری كاسته نشده است، بلكه همچنان تهاجم به سطح معیشت و زندگی كارگران و مردم توسط سرمایه داران و حكومتهای حامی آنان ادامه داشته و به همان نسبت مقاومت و مبارزه شجاعانه و پیگیرانه میلیونها مردم محروم همچنان ادامه دارد.

امسال روز كارگر در كانادا در شرایطی برگزار میشود كه هزاران دانشجو در استان كبك كانادا میروند دور جدیدی از اعتراض رادیكال را برعلیه كل دولت این استان بخاطر بالا بردن هزینه ثبت نامها آغاز كنند.

روز كارگر در كانادا در شرایطی برگزار میشود كه مقاومت و اعتراض معلمان در استان آنتاریو برعلیه تهاجم جدید دولت این استان به دستمزدها و مزایای معلمان میرود ابعاد اجتماعی یابد.

روز كارگر در كانادا در شرایطی برگزار میشود كه تهاجم به بیمه های بازنشستگی بعنوان جزیی از تهاجم به كل طبقه كارگر عرصه جدیدی را در مبارزه علیه كلیت نظام سرمایه داری و برای رفاه اجتماعی گشوده است.

روز كارگر در كانادا در شرایطی برگزار میشود كه همچنان بیكاری گلوی بیش از یك میلیون كارگر را در كانادا میفشارد و بیمه های بیكاری و تامین اجتماعی نازل سطح زندگی میلیونها نفر را در زیر خط فقر نگهداشته است. روز كارگر در كانادا در شرایطی برگزار میشود که دولتهای ایالتی برای تخفیف دادن بار بحران سرمایه داری گندیده با انجماد حقوقها و مزایای كارگران و كاركنان بخش دولتی و خدماتی با هم مسابقه گذاشته اند.

از این رو در این روز باید به صف راهپیمایی كارگران و به رژه اعتراضی آنان برای مقابله با تهاجمات دولت و سرمایه داران پیوست. باید به صف كارگران در مبارزه جهت رفاه و زندگی انسانی در این روز پیوست. در این روز یكبار دیگر باید اعلام كرد كه مسبب اصلی تمام فلاكت و مصائب گریبانگیر بشریت نظام استثمارگرایانه و گندیده سرمایه داری بوده و تنها راه خلاصی انسان درهم كوبیدن این نظام میباشد.

رژه هزاران كارگر در روز كارگر كانادا مناسبت مهمی است كه میتوان پرچم سوسیالیسم، پرچم انقلاب كارگری و پرچم ماركس را به اهتزاز درآورد و همبستگی جهانی كارگران را هر چه بیشتر تحكیم كرد. رژه هزاران كارگر در روز كارگر كانادا مناسبت بزرگی است كه پیوند و همبستگی كارگران در ایران با مبارزه و جدال كارگران در كانادا را تقویت و تحكیم كرد و حمایت سازمانها و رهبران كارگری از جنبش كارگری در ایران را وسیعا جلب داد.

رژه كارگران در روز كانادا را میتوان به پلاتفرمی جهت افشای هر چه وسیعتر جمهوری جنایتكار اسلامی و حمایت گسترده از مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه مردم در ایران بدل كرد.

زمان:  دوشنبه ۳ سپتامبر ۲٠۱۲، ساعت ۱۱ صبح
مكان: خیابان یونیورسیتی، مقابل كونسلگری امریكا، تورنتو
University Ave and Amoury St, in front of USA Consulate

زنده باد همبستگی بین المللی كارگران!
نابود باد سرمایه داری!
زنده باد سوسیالیسم!

حزب اتحاد كمونیسم كارگری ـ تشكیلات كانادا
اول سپتامبر ۲٠۱۲