در آستانه اعتصاب کارگران کوره پزخانه های تبریز، همدان، مهاباد، بوکان و شبستر


بنا به اخبار رسیده به حزب پس از اعتصاب کارگران کوره پزخانه های ارومیه و قرچک، کارگران کوره پزخانه های تبریز، مهاباد، همدان، بوکان، آذربایجان غربی، قرار است در یک اقدام هماهنگ بر علیه بی حقوقی و زورگویی کارفرمایان این مراکز دست به اعتصاب دیگری بزنند.
کار در کوره پزخانه ها یکی از سخت ترین و طاقت فرساترین کارها است. کار شاق، ساعات کار طولانی، دستمزدهای ناچیز و بی حقوقی مطلق کارگران از شرایط حاکم بر این واحدهای تولیدی است. بسیاری از کارگران در این واحدها حتی بطور خانوادگی کار میکنند. در حال حاضر کارگران از ساعت ۴ صبح مشغول به کار میشوند و تا ساعت ۹ یا ۱۰ شب به کار مشغولند. ۱۷ ساعت کار در روز در این مراکز جزو ساعات کار عادی است. زندگی در این مراکز معنایی جز کار و زندگی برای کار طاقت فرسا ندارد! کارگران این بخش از کمترین امکانات ایمنی و بهداشت و حتی مکان مناسب برای نگهداری کودکان خود برخوردار هستند.
در سال جاری و با توجه به گسترش بیکاریها و اخراج گسترده کارگران، تقاضا و مراجعه برای کار در این مراکز "بردگی" افزایش یافته است. در چنین شرایطی کارفرماهای این مراکز استثمار وحشیانه و بردگی تلاش میکنند تا شرایط رقت انگیزتری را به کارگران تحمیل کنند. در جامعه سرمایه داری که نیروی کار کارگران تبدیل به کالا شده است، در نتیجه قوانین کور و ضد انسانی بازار و عرضه و تقاضا شرایط کار و زندگی کارگران را نیز رقم میزند. کارفرمایان رذیلانه میکوشند حقوق و مزایای کمتری به کارگران پرداخت کنند.
خواست کارگران در این اعتصاب این است که بابت هر هزار خشت ۱۱ هزار تومان دریافت کنند. در حال حاضر کارگران در ازاء هر هزار خشت هشت تا نه هزار تومان دریافت میکنند. علاوه بر افزایش دستمزد، افزایش ایمنی محیط کار نیز یکی دیگر از خواستهای اصلی کارگران در این اعتصاب است.
برخی از فعالین و رهبران این اعتراض کارگری میگویند که در یکی دو هفته آینده بیش از ۱۶ هزار کارگر کوره پزخانه ها برای افزایش دستمزد دست به اعتصاب خواهند زد. فعالین کارگری در مراکز کوره پزخانه های تبریز، بوکان، ارومیه و همدان تلاش دارند که بتوانند هماهنگ این اعتراض را به پیش ببرند.
این شرایط ضد انسانی را باید تغییر داد. کوتاهی عمر کارگر یکی از عواقب کار در کوره پزخانه ها است. بی حقوقی مطلق، نا امنی محیط کار، کار کودکان از سایر شرایط ضد انسانی کار در کوره پزخانه ها است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری از اعتراض عادلانه و بر حق کارگران کوره پزخانه ها برای افزایش دستمزد و ایمنی محیط کار حمایت میکند. حزب از سایر کارگران میخواهد که از مبارزه این کارگران دفاع کنند.
دستمزد کارگران باید بر مبنای نیازهای یک زندگی انسانی تعیین شود. هیچ خانواده کارگری نباید ناچار شود به کار کودکان خود تن دهد. کار کودکان باید غیر قانونی اعلام شود. جای کودکان در مدارس و آموزشگاهها است! زندگی مرفه برای کودکان مستقل از شرایط اقتصادی خانواده باید تامین و در اولویت قرار گیرد. باید دولت را وادار کرد تا استاندارد واحدی از رفاه و امکانات مادی و معنوی کودکان و نوجوانان را در بالاترین سطح ممکن تضمین کند.


مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر سرمایه داری!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۶ جون ۲۰۰۸ – ۱۶ خرداد ۱۳۸۷