فردا کارگران نساجى کار نميکنند!

بنا به خبر دريافتى٬ فردا دوشنبه کارگران کارخانه نساجى کردستان در محل کار حضور پيدا ميکنند اما هيچ دستگاهى روشن نخواهد شد و کارگران در محيط کارخانه تحصن خواهند کرد. فردا کارخانه توليد نميکند. همينطور فردا کارگران مجمع عمومى شان را برگزار ميکنند. قرار است اين مجمع نمايندگانى را براى پيگيرى و گرفتن جواب از استاندارى مبنى بر دريافت دو ماه حقوق معوقه به اين اداره بفرستد. همچنين کارفرماى اين کارخانه اعلام کرده که در مجمع عمومى حضور پيدا ميکند.

يک هدف کارفرماى نساجى اينست که با فشار کارگران وام مورد نياز را از ادارات مربوطه بگيرد و تلاش ميکند پاسخ به خواستهاى کارگران و همينطور ادامه کارى کارخانه را به اين مسئله گره زند. اما روشن است٬ و کارگران نساجى نيز اين را ميدانند٬ که کارفرما حتى با گرفتن وام پاسخ روشنى به خواستهاى کارگران نخواهد داد. کارگران نساجى بايد بشدت مواظب سو استفاده و مانور کارفرما باشند٬ مستقيما خواست خود را مطرح کنند و مبارزه شان را براين اساس پيش ببرند. وانگهى کارگران که در تعيين سياست هاى حاکم بر توليد و سود بدست آمده شريک نبودند که حالا گرفتن دستمزدهاى معوقه و بيمه و مزايا و غيره را به کارفرما پيشکش کنند و يا عجالتا تا دادن وام به کارفرما از آن صرف نظر کنند! 

کارگران از جمله ميتوانند کميسيون مستقلى براى بررسى ادعاهاى کارفرما در مورد وضعيت اقتصادى کارخانه تشکيل دهند و مستقلا به نتيجه برسند. کارگران با اين اقدام امکان نظارت بر دفاتر و وضعيت مالى و بيلان اقتصادى شرکت را پيدا ميکنند. ادعاى کارفرماها را نبايد کارگران بلافاصله بپذيرند بلکه بايد مستقلا به اين نتيجه برسند که معضلات واقعى کدامند که کارخانه را با خطر تعطيلى و بيکارى کارگران مواجه کرده است. اين حق نمايندگان منتخب کارگران در هر کارخانه است که در تعيين چند و چون مسائل درون محيط کار نظارت و دخالت کنند و هر اقدامى توسط کارفرما نتواند بدون جلب رضايت يا توافق کارگران کارخانه صورت گيرد.

 

مرگ بر حکومت اسلامى سرمايه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٧ مرداد ماه ١٣٨٧ – ٢٨ جولاى ٢٠٠٨