کارگر زندانى آزاد بايد گردد!
در دفاع از کارگران متحدانه بميدان آئيم!

اول مه ١٣٨٨ در ايران ويژه بود. از پيش معلوم بود که چماقداران نان خور سرمايه در اين روز آماده باش اند و عليه کارگران گرز چرخانى خواهند کرد. اين فرض کارگران و سازماندهندگان اول مه بود. اما مهمتر اتحاد تشکلها و فعالين کارگرى براى برپائى مراسمهاى مستقل اول مه بود. تشکلها و نهادها و کميته هاى کارگرى در قبال برگزارى اول مه متحد شدند و با اين اقدام گام مهمى برداشتند. هر زمان سياستهاى سکتاريستى حاشيه اى شوند و منفعت عمومى طبقه کارگر مبنا قرار گيرد٬ نمايش قدرت کارگرى نتيجه آنست.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به تک تک سازماندهندگان و شرکت کنندگان در مراسمهاى اول مه خسته نباشيد ميگويد و دست آنها را بگرمى ميفشارد. زنده باد اتحاد کارگرى که نيروى اساسى پيشروى جنبش طبقه ماست! درود بر اقدام جسورانه سازماندهندگان و شرکت کنندگان مراسمهاى اول مه!

اما تهاجم چماقداران سرمايه به اجتماعات اول مه نشان قدرت آنها نيست٬ نشان وحشت دولت اسلامى سرمايه داران از هر جلوه تحرک کارگرى است. سرمايه داران و دولتهايشان اين دم و دستگاه سرکوب را براى خودشان درست نکرده اند٬ عليه طبقه ما و براى حفاظت از استثمار و بردگى و بيحقوقى بپا کرده اند. ميليتاريزه کردن فضاى شهر و محل مراسمهاى اول مه٬ چماقدارى و گاز پاشى و باتوم زدن به کودک و زن و پير و جوان٬ نمايش وحشت سرمايه داران از جنبش طبقه کارگر و ظرفيت زير و رو کننده آنست. اول مه عليرغم سرکوب اجتماعات و ممانعت از برگزارى مراسمها٬ اذهان را بيش از پيش متوجه جايگاه جنبش طبقه کارگر در تحولات سياسى ايران کرد. بار ديگر سرها به طرف کارگر و تحرکش برگشت. اول مه يک پيشروى طبقه کارگر ايران بود.

اول مه را بايد با تلاش متحد براى آزادى دستگير شدگان مراسمهاى روز کارگر ادامه داد. هنوز دهها نفر از فعالين کارگرى و شرکت کنندگان در مراسم اول مه تهران در زندان بسر ميبرند. بار ديگر بساط گرو کشى و وثيقه هاى سنگين راه افتاده است. بايد جمهورى اسلامى با سيلى از اعتراض و محکوميت جهت سرکوب اجتماعات اول مه روبرو شود. بايد همه نيروها را در دفاع از حقانيت و حق بديهى کارگران براى برگزارى جشن و مراسم اول مه و آزادى کليه دستگير شدگان بسيج کرد. حزب اتحاد کمونيسم کارگرى سرکوب وحشيانه اجتماعات اول مه را قويا محکوم ميکند و از همه جريانات سياسى مسئول ميخواهد چماقدارى و سرکوب رژيم اسلامى عليه مراسمهاى اول مه را محکوم کنند و براى آزادى فورى و بيقيد و شرط دستگير شدگان و کليه زندانيان سياسى بميدان بيايند. 

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٣ ارديبهشت ٨٨ – ٣ مه ٢٠٠٩