در همبستگی با کارگران زندانی
کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

فقر و فلاکت و بیکاری و گرسنگی بیداد میکند. هر روز صدها کارگر اخراج و همراه با سلب حق زندگی و معیشت از آنان خانواده های کارگری به قعر سیاهچال فقر و نابودی رانده میشوند. این در حالی است که اوباش اسلامی هر روز میلیاردها از ثروت اجتماعی که توسط توده کارکن تامین شده است به جیب میزنند و مسابقه دزدی و چپاول را به اوج رسانده اند. در کنار اینها هر اعتراض برحق کارگری برای نقد شدن دستمزدهای معوقه، در اعتراض به بیکارسازی، و برای حق زندگی به وحشیانه ترین شکل سرکوب و دسته دسته کارگران به جرم اعتراض برحق به سرمایه داران توسط حکومت جنایتکار اسلامی دستگیر و یا از کار اخراج میشوند.

فعالین کمیته های کارگری، فعالین اجتماعی، و رهبران عملی کارگران در محیط کار مرتبا تحت فشار و ارعاب و تهدید و زندان هستند. تعدادی از فعالین این کمیته ها و کارگران فعال در شهرهای مختلف ایران زندانی هستند. فشار به فعالین کارگری در شرایطی که امکان اعتراضات توده ای علیه فقر و گرسنگی و گرانی کل حکومت اسلامی را بوحشت انداخته است هر روز تشدید میشود.

در این اوضاع بیش از هر زمان ضروری است که در دفاع از جنبش کارگری ایران، در دفاع از اعتراض علیه فقر و گرانی، در دفاع از کارگران زندانی و فعالین سیاسی و اجتماعی، و برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی متحدانه بمیدان آئیم. پاسخ جنایتکاران اسلامی و حکومت سرمایه داران را باید با اعتراض گسترده و سراسری داد. ضروری است در این اوضاع پرچم آزادی و برابری و رفاه، پرچم راه حل سوسیالیستی طبقه کارگر را قاطعانه و قدرتمند و بدون ابهام برافراشت. 

تشکیلات خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری از کمپین سراسری در دفاع از کارگران زندانی و فعالین سیاسی و اجتماعی و برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی، که در روزهای 20 الی 27 اکتبر برگزار میشود حمایت میکند. حزب مردم آزادیخواه و نیروهای اردوی چپ جامعه را به اعتراضی فعال و متحد فرامیخواند!

 

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

تشکیلات خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری

19 اکتبر 2012