اعتراض کارگران شرکت پرس توسعه صنایع ایران خودرو

بنا به اخبار رسیده به حزب، روز سه شنبه ۱۰ اردیبهشت، در آستانه اول ماه مه، بیش از ۲۰۰ نفر از کارگران قراردادی شرکت پرس توسعه صنایع ایران خودرو واقع در جاده مخصوص کرج تهران در اعتراض به دستمزدهای پایین و کار چند شیفته و فشرده و سنگین دست از کار کشیدند. بلور چی مدیر تولید این واحد که از عناصر شناخته شده و چهره های ضد کارگری است بلا فاصله در برابر کارگران معترض حاضر شد و ابتدا با تهدید به اخراج  و خط و نشان کشیدن سعی در جلوگیری و سرکوب خواست برحق کارگران داشت. اما وقتی با صف متحد و مصمم کارگران روبرو شد ناچار به تغییر سیاست خود شد و با وعده وعیدهای دروغین و همیشگی که خاص همه کارگزاران سرمایه است کوشید سرو ته قضیه را طوری به هم آورد و کارگران معترض را ساکت کند. در مقابل کارگران، اعتمادی به این وعده و وعیدها نکرده و مصمم همچنان خواهان افزایش دستمزدها و کاهش ساعات و فشار کاری در این مرکز تولیدی پر خطر هستند. لازم به یادآوری است که حقوق پایه این کارگران در سال جدید از ۱۹۸هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان یعنی فقط ۲۲هزار تومان افزایش کرده که نه تنها با توجه به نرخ تورم به معنای افزایش قدرت خرید کارگران نبوده بلکه به هیچوجه پاسخگوی کوچکترین نیازمندیهای یک زندگی انسانی نیست.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از مبارزات کارگران شرکت پرس توسعه برای افزایش دستمزدهای خود و کم کردن مشقات کاری قاطعانه دفاع میکند. فشار کار در برخی صنایع خودرو سازی، این واحدها را عملا به قتلگاه کارگران تبدیل کرده است. تلاش کارگران این شرکت در واقع مبارزه ای برای جلوگیری از کشتار و نقص عضو است. مبارزه برای افزایش دستمزد یک عرصه تعیین کننده مبارزات کارگری در مقابله و فقر و فلاکتی است که سرمایه بر طبقه کارگر تحمیل کرده است. این مبارزه در کنار مبارزه کارگران فازهای ۱ تا ۵ عسلویه مبارزه ای برای سهم بیشتر از زندگی است. دستمزد کارگران باید توسط نمایندگان منتخب خود کارگران و بر اساس نیازمندیهای یک زندگی انسانی و نه خط فقر اسلامی تعیین شود.

حزب اتحاد کمونیسم کارگران همه کارگران را به مبارزه ای متشکل و متحد برای افزایش دستمزد، برای پرداخت بموقع دستمزدها، برای مبارزه با اخراج و بیکارسازیها، برای مقابله با قراردادهای برده وار سفید امضا و لغو قراردادهای موقت فرا میخواند. گام اول پیشبرد چنین مبارزه ای تشکیل منظم مجامع عمومی است. حزب همه رهبران کارگری و کارگران رادیکال و سوسیالیست را به سازماندهی منظم مجامع عمومی فرامیخواند.


مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر سرمایه داری!
آزادی برابری حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۳۰ آوریل ۲۰۰۸ – ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۷