گزارش واحد هلند حزب اتحاد کمونیسم کارگری
تظاهرات٢٩  ژانویه روز اعتراض دیگر علیه حکومت اعدام و زندان

 

حکومت اسلامی رژیم بیش از صد هزار اعدام است. یک روز بدون اعدام و زندان و شکنجه قادر به بقاء نیست. مبارزه علیه اعدام و زندان یک رکن تعیین کننده در مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی و دستیابی به جامعه ای آزاد و برابر و مرفه است. 

طبق اطلاعیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری که به اعتراض علیه حکومت صد هزار اعدام جمهوری اسلامی و برای آزادی زندانیان سیاسی در روز ۲۹ ژانویه فراخوان داده بود، واحد هلند حزب اتحاد کمونیسم کارگری تظاهراتی را در روز جمعه  28 ژانویه در مقابل پارلمان هلند در شهر لاهه سازمان داد. تعدادی از اعضا و دوست داران حزب در این تظاهرات شرکت داشتند. برخی دیگر از سازمان های اپوزیسیون نیز فراخوان به تظاهرات داده و علیه رژیم اسلامی دست به اعتراض زدند. این یک تظاهرات موفق علیه رژیم اسلامی بود. شعارهای زندانی سیاسی آزاد بایدگرد، مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی، برابری، حکومت کارگری در این تظاهرات طنین انداز شد.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی ؛برابری؛ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری واحد هلند
28 ژانویه 2011