گزارش برگزاری  جلسه خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری

 واحد هلند

روز جمعه 14 ژانویه جلسه خانه حزب در آمستردام، هلند با حضور تعدادی ازکادرها، اعضاء و دوستداران حزب اتحاد کمونیسم کارگری برگزار شد. دراین جلسه رفقا مجید پستنچی و جمال ارژنگ در خصوص اهداف و سیاستهای آتی حزب و جنبش کمونیسم کارگری، اهمیت تشکل و سازماندهی، اهمیت حضور در کمپهای پناهندگی، چگونگی متحد شدن و مبارزه با حملات دنیای سرمابه داری به حقوق جهان شمول انسان صحبت کردند. لازم به ذکر است کلیه شرکت کنندگان در بحثهای ارائه شده دخالت چشم گیری داشتند. بخش پایانی جلسه به پرسش و پاسخ اختصاص داشت.
خانه واحد حزب اتحاد کمونیسم کارگری در هلند خانه ایی مکانی برای گردهم آیی انسانهای آزادیخواه و برابری طلب و فراریان از جهنم جمهوری اسلامی است.
تاریخ و روز جلسه آتی خانه حزب  متعاقبا اعلام خواهد شد .


مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !
حزب اتحاد کمونیسم کارگری- واحد هلند
14.01.2011