در اول مه٬ سندیکای سراسری کارگران بازنشسته و سندیکای اتوبوس رانان
شعبه شهر وان ترکیه از کارگران ايران حمايت کردند!

 بنا به خبر دريافتى٬ با تلاش و هماهنگى فعالين حزب در ترکيه٬ سنديکاهاى کارگران بازنشسته و اتوبوس رانان شهر وان٬ با صدور قطعنامه اى از جنبش کارگرى ايران حمايت کردند و خواهان آزادى کارگران زندانى شدند. در این قطعنامه سندیکاهای مذکور ضمن توصیف بی حقوقی های طبقه کارگر در ایران٬ خواستار رعایت حقوق کارگری و آزادی بدون  قید و شرط فعالین کارگری بازداشت و زندانی شده گردیدند. در متن  قطعنامه  این  سندیکاها  چنین  بیان شده  است؛

١- ما قاطعانه رژیم جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق پایه شهروندی و کارگری و اقدامات  شنیع اش در تعقیب و شکنجه و بازداشت و شلاق و زندان و اعدام فعالان کارگری و مدنی محکوم میکنیم .

٢- ما خواهان آزادی بی قید و شرط فعالان سندیکایی و جنبش های مستقل اتحادیه ای و سایر کارگران که برای حقوق پایه خود در محیط کارشان در زندان و بازداشت بسر می برند هستیم. منصور اسانلو و ابراهیم مددی باید آزاد گردند و احکام زندان علی نجاتی و قربان علیپور و جلیل احمدی لغو باید گردد. همينطور سایر بازداشت شدگان این چند روز اخیر در ارتباط با مراسم اول مه که از سوی رژیم اسلامی بازداشت شده اند باید در اسرع وقت و بدون پرونده امنیتی ساختن برایشان آزاد شده و منع تعقیب گردند.

٣- ما خواهان آزادی بی قید و شرط تشکل هاى مستقل کارگری و رسمی شدن اول مه روز جهانی کارگر از سوی رژیم اسلامی و خواهان آزادی حق اعتصاب در ایران هستیم. اینها همه جزو حقوق پایه کارگرى است .

۴- ما از حق بیمه بیکاری٬ افزایش دستمزدها٬ مبارزه برای دریافت حقوق معوقه طبقه کارگر٬ مبارزه با کار قراردادی٬ مبارزه با بیکارسازیها٬ و مبارزه علیه ریزش آوار بحران اقتصادى جهانی بر سر طبقه  کارگر در ایران قاطعانه حمایت می کنیم.

حزب٬ اعلام حمايت از طبقه کارگر ايران در روز اول مه را توسط هم طبقه اى هايمان در ترکيه ارج مينهد و بر تقويت همبستگى بين المللى کارگران تاکيد دارد.

کارگران ترکيه در اول مه امسال گام بزرگى برداشتند و با اجتماع هزاران نفره در ميدان تقسيم استانبول سنت ديرين و مملو از جنگ و فداکارى و جسارت اول مه را با افتخار گرامى داشتند. حزب٬ تحميل تعطيلى اول مه و مبارزه برسر تجمع در ميدان تقسيم٬ جائى که پرچم اول مه با خون کارگران برافراشته شده است٬ و اجتماع شکوهمند آنان را صميمانه تبريک ميگويد.

طبقه کارگر در ايران و ترکيه بيش از هر کشور ديگر در منطقه اين امکان و ظرفيت را دارند که پرچم راه حل کارگرى را برافرازند و الگوئى براى کارگران در منطقه و جهان شوند.

زنده باد همبستگى جهانى کارگران!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٢ ارديبهشت ١٣٨٨ – ٢ مه ٢٠٠٩