نيروى انتظامى مجددا به اجتماع کارگران هفت تپه حمله کرد
١٢ نفر از کارگران دستگير شدند

بنا به گزارش "فعالين حقوق بشر و دمکراسى در ايران" امروز دوشنبه ششم خرداد کارگران هفت تپه مجددا اعتراض خود را در مقابل فرماندارى شوش از سر گرفتند. در روزهاى قبل اعتراض کارگران در اشکال تجمع در محوطه شرکت جريان داشت. در اجتماع امروز که تعداد کارگران و مردم حامى آنها هر لحظه بيشتر ميشد٬ کارگران شعار ميدادند و عليه وعده هاى متحقق نشده اعتراض داشتند.

کارگران معترض با سر دادن شعارهائی مانند: "فرماندا بی کفایت استعفا استعفا"٬ "نیروی انتظامی خجالت خجالت"٬ "حقوق ماهیانه حق مسلم ماست"٬ "معیشت و زندگی حق مسلم ماست"٬ "کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد"٬ "فرماندار مرگت باد، فرماندار ننگت باد"٬ به حرکتهای اعتراضی خود ادامه دادند . اعتراض کارگران طولى نکشيد و نیروهای امنیتی و گارد ویژه به کارگران معترض در مقابل فرمانداری شوش یورش بردند و ١٢ نفر از کارگران معترض را دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل کردند. بنا به اين گزارش رفتار این نیروها با کارگران هنگام دستگیری وحشیانه بوده است.

نیروهای گارد ویژه و امنیتی و انتظامی مجددا با خودروهای خود در سطح شهر به حرکت در آمده اند و به ايجاد فضاى رعب و وحشت در شهر پرداختند. کارگران اعتصابى نیشکر هفت تپه خواهان پرداخت حقوقهاى معوقه سه ماه گذشته٬ پایان دادن به پرونده سازیها و احضار فعالین کارگری٬ برکناری مدیر عامل شرکت یعقوب شفیعی و همچنین اعضای هیئت مدیره این شرکت٬ برکناری زیوداری رئیس حراست شرکت که در سرکوب و جاسوسی و پرونده سازی علیه کارگران نقش مستقیم دارد.

همينطور صبح امروز معاون مدیر کل کار استان خوزستان به نماینده کارگران هفت تپه که برای بحث جهت بررسی مشکلات شرکتشان به اداره کل کار رفته بود گفت: "شما را به عنوان کارگر نمی شناسیم. فقط عده ای اخلا گر هستید!" وی گفت: "کارگران هفت تپه مشکلات امنیتی برای نظام بوجود آوردند. هر جا می رویم بحث شماهاست. وزارت اطلاعات از شما شاکی شده شما حق اعتراض ندارید. باید شرکت شما را تعطیل کنیم".

وزارت اطلاعات و رژيم سرمايه دارى همواره "شاکى" معترضين به اين نظام بوده است و شکايت اش را با پرونده سازى و کشتار و زندانى و ترور کارگران پاسخ داده است. پاسخ کارگران اعتراضات مکررى است که ترس و وحشت را در کل اين سيستم ايجاد کرده است و "هر جا ميروند بحث کارگران هفت تپه است". حزب اتحاد کمونيسم کارگرى سرکوب کارگران و دستگيرى کارگران معترض را محکوم ميکند و مجددا طبقه کارگر ايران و کارگران جهان را به حمايت فورى از کارگران نيشکر و اعمال فشار به جمهورى اسلامى فراميخواند.

مرگ بر حکومت اسلامى سرمايه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۶ خرداد ٨٧ – ٢۶ مه ٢٠٠٨