اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه ادامه دارد!


امروز پنجشنبه ٢٢ فروردين کارگران نيشکر هفت تپه به اعتصاب خود ادامه دادند. کارگران در بخشهاى مختلف دست از کار کشيدند و وارد اعتصاب شدند. اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه از روز سه شنبه با شرکت ٣٠٠٠ الى ٣۵٠٠ کارگر اين کارخانه و بخشهاى وابسته به آن در اعتراض به نپرداختن حقوق اسفند ماه و عيدى و پاداش شروع شد. در مذاکرات صورت گرفته٬ ضمن تهديدهاى مکرر کارگران و اتهام نخ نماى "اقدام عليه امنيت ملى"٬ قول داده بودند که حقوقها را پرداخت ميکنند. اما تا امروز پنج شنبه ٢٢ فروردين حقوق معوقه اسفند پرداخت نشده و تنها به تعدادى از کارگران عيدى و پاداش را پرداختند. کارگران در اعتراض به اين وضعيت مجددا وارد اعتصاب شدند. کارفرما به کارگران اعلام کرده است که شرکت در پنجم ارديبهشت احتمالا تعطيل ميشود و کارگران بايد فکرى براى خود بکنند. او همچنين پرداخت حقوقهاى معوقه را به پنجم ارديبهشت موکول کرده و شرط پرداخت حقوقها را توليد ۵٠٠٠ کيسه شکر تا آن تاريخ عنوان کرده است!

کارگران هفت تپه!
شما حقوق کار انجام شده را ميخواهيد اما تهديدتان ميکنند که حق نداريد با رسانه ها حرف بزنيد! هر کسى است که يک جو شرف انسانى داشته باشد٬ نميتواند از خواست شما دفاع نکند! حرف شما روشن است؛ "کارگر هفت تپه ايم٬ گرسنه ايم٬ گرسنه ايم"! اکنون با چشم اندازى که در مقابل تان گذاشته اند٬ يعنى تعطيلى کارخانه و بيکارى دسته جمعى و خانه خرابى٬ حقيقتا ديگر چيزى براى از دست دادن نداريد. اينها دارند رسما و قانونا هزاران خانواده کارگرى را نابود ميکنند. همين آخوند مرتجع مدير عامل شرکت نميتواند يکساعت براى دير رسيدن نهارش تحمل کند! اما با زندگى و آينده شما بازى ميکند! اجازه ندهيد و محکم در مقابلشان بايستيد!

مجتمع هفت تپه و شرکتهاى مشابه را رقابت سرمايه ها به ورشکستگى کشانده و دراين ميان کارگران و خانواده هايشان قربانى شدند. سياست شما بايد ممانعت از پيامدهاى اين واقعه باشد. ميتوان کل منطقه را وارد اين جريان کرد و دولت و سرمايه داران را وادار به ادامه کار شرکت يا پرداخت بيمه بيکارى مکفى به همه کارگران کرد. اينکه کدام سرمايه دار و آخوند و حاجى سهمش در سود شکر بيشتر است يا کمتر مسئله کارگران نيست! مسئله کارگران حقوقشان٬ امنيت شغلى شان٬ و زندگى خود و خانواده شان است. تهديد به سکوت و وعده پرداخت حقوقها بشرط توليد پنجهزار کيسه شکر تا پنجم ارديبهشت٬ عملا قبول بيکارى دسته جمعى و قبول کار دو برابر براى گرفتن حقوق هاى قبلى است. اين سرمايه داران رذل و کثيف و پول پرست ميخواهند تا آخرين لحظه مفت کار بکشند و بعد مثل زباله بيرونتان بيندازند! اين شرايط را قبول نکنيد! زير بار تهديدات نرويد! صدايتان را به همه جا برسانيد! مجمع عمومى تان را هر روز برپا کنيد و براى تمام امور تصميم بگيريد! کارگران و خانواده هايتان را در دسته هاى مختلف سازمان دهيد و کل منطقه را عليه شان به تحرک واداريد! وادارشان کنيد که فورا حقوقها را بپردازند! شما دنيائى از حمايت و همبستگى کارگرى را با خود داريد!

مجمع عمومى ظرف اتحاد کارگران است!
مرگ بر سرمايه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٢ فروردين ١٣٨٧-١٠ آوريل ٢٠٠٨