گزارش تصویری از حضور فعالین حزب در مناطق مختلف

گوتنبرگ سوئد

تورنتو کانادا

استکلهلم سوئد

لندن

بمحض رسیدن گزارشات جدید این صفحه تکمیل میشود