اطلاعیه ۷ تجمعات اول مه
جشن اول ماه مه در سقز

طبق گزارش کمیته هماهنگی کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ؛ تعداد زیادی از مردم سقز بمنظور گرامیداشت اول ماه مه از صبح زود به طرف کوه، به محل
تفریحگاه شهر، حرکت کردند. در این مراسم تعداد زیادی از کارگران و مردم   شرکت داشتند. ابتدا یک دقیقه سکوت بیاد جانباختگان راه آزادی طبقه کارگر اعلام شد و جمعیت به احترام آنها بپا خاستند،  پس از آن قطعه شعری خوانده شد و سپس محمود صالحی در مورد روز جهانی کارگر سخنرانی کرد. مراسم با خواندن شعر و مقاله ادامه یافت. 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی
۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹- ۱ مه ۲۰۱۰