اطلاعیه ۶ تجمعات اول مه
اول ماه مه در تبریز
علیه فقر

صدها نفر از کارگران و مردم، بمناسبت اول ماه مه، از ساعت ۱۱ صبح در مقابل اداره کار تبریز تجمع کرده اند.  علیرغم حضور گسترده نیروهای سرکوب رژیم اسلامی بر تعداد جمعیت هر لحظه اضافه میشود. تجمع کنندگان علیه فقر، اخراج و بیکاری اعتراض میکنند. طبق اخبار واصله بیش از ۴۰ خودروی نظامی و تعداد زیادی موتوار سوار باتوم بدست در  محل تجمع  کارگران حضور دارند .

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی
۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹- ۱ مه ۲۰۱۰