اطلاعیه ۳ تجمعات اول  مه

تجمع اعتراضی کارگران صنایع اراک در مقابل استانداری

 

کارگران صنایع اراک  از مراکز مختلف صنعتی ساعت ۱۱ صبح در مقابل استانداری تجمع خود را آغاز کردند. نیروهای سرکوب بسرعت منطقه را به محاصره درآوردند و مانع شعار دادن کارگران میشوند. بر روی پلاکارتها نوشته شده   ما نان نداریم. آقای استاندار شما چطور؟ نیروهای سرکوب مسلح اند و ماشین های رنو با شیشه های دودی برای انتقال دستگیرشدگان به محل تجمع کارگران آورده اند. رژیم میکوشد که با ایجاد یک فضای رعب و وحشت از اعتراض کارگران و مردم در اول مه جلوگیری کند .

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی
۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹- ۱ مه ۲۰۱۰