احضار و محکومیت مسئولین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را قویا محکوم کنیم

دستگاه قضایی رژیم آدمکشان اسلامی پنج تن از مسئولین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه٬ علی نجاتی٬ فریدون نیکوفر٬ قربان علیپور٬ جلیل احمید٬ و محمد حیدری مهر را به اتهام تبلیغ علیه نظام و بمنظور دریافت حکم و تفهیم اتهامات روز سه شنبه ٢٩ بهمن به "دادگاه انقلاب دزفول" فراخوانده است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری این تعرض ضد کارگری رژیم اسلامی علیه مسئولین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را قویا محکوم میکند. حزب خواهان لغو فوری تمامی این احکام و همچنین آزادی تمامی فعالین کارگری زندانی  منصور اسانلو٬ ابراهیم مددی و سایر فعالین کارگری است.

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمایه داری
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

١٥ فوریه ٢٠٠٩ – ٢٧ بهمن ١٣٨٧