اعتصاب در پالايشگاه نفت اصفهان

بنا به خبر دريافتى٬ روز شنبه ١۶ اسفند ماه٬ در پالايشگاه اصفهان بدليل پرداخت نشدن دستمزدهاى بهمن ماه و عيدى کارگران و همينطور انعقاد قراردادهاى جديد کارگران دست به اعتصاب زده اند. اخبارى مبنى بر عدم تمديد قراردادها در پايان سال از هفته هاى گذشته در ميان کارگران ميچرخيد.

اخبار دقيقتر را در اطلاعيه هاى بعد به اطلاع ميرسانيم.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمایه داری
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٨ مارچ ٢٠٠٩ – ١٧ اسفند ١٣٨٧