تجمع اعتراضی خانواده های کارگران زندانی پارس خودرو
"ما را نترسانید!"

روز دوشنبه بیش از ۳۰۰ نفر از خانواده های کارگران زندانی پارس خودرو در مقابل این شرکت دست به یک تجمع اعتراضی زدند. در این تجمع اعتراضی خانواده های کارگران بازداشت شده به همراه کودکان خردسالشان شرکت داشتند. این تجمع از ساعت ۹ صبح تا حوالی ظهر ادامه داشت. در این تجمع خانواده های کارگران علاوه بر خواست آزادی فوری همسران خود، خواستار ملاقات با قلعه بانی، مدیر عامل شرکت برای پاسخگویی به این خواست خود بودند. اما قلعه بانی در هراس از اعتراض خانواده های کارگران بازداشت شده، بدون اینکه در جمع آنها حاضر شود، کوشید با تهدید و ارعاب این خانواده ها را متفرق کند. کارفرما از طریق عوامل مزدور حراست و نیروی سرکوبگر به خانواده ها را تهدید کرد چنانچه متفرق نشوند، از نیروهای انتظامی خواهد خواست که تا آنان را به جرم شورش سرکوب کنند! در مقابل یکی از زنان معترض در مقابل این تهدیدها گفت: "ما همه چیزمان را از دست داده ایم. ما را نترسانید. ما و بچه هایمان، زندگی و شوهرانمان را میخواهیم"!

لازم به یادآوری است که روز شنبه ۳۱ فروردین کارگران اخراجی پارس خودرو در تجمع اعتراضی خود در برابر این شرکت خواهان بازگشت به کار و دریافت حقوق و دستمزدهای معوقه خود بودند که اعتراضشان توسط پلیس ضد شورش به خاک و خون کشیده شد. از آن روز تا کنون بیش از ۶۰ نفر از این کارگران معترض در بازداشتگاههای رژیم اسلامی بدون اطلاع خانواده های خود زندانی هستند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از مبارزه خانواده های کارگران زندانی قویا حمایت میکند. حزب کارگران شاغل و اخراجی پارس خودرو را به مبارزه ای متحد برای آزادی تمامی کارگران بازداشت شده و پرداخت حقوق و مزایای کارگری فرا میخواند. سرکوب مبارزه حق طلبانه کارگران یک اقدام جنایتکارانه است. این توحش سرمایه بدون پاسخ نخواهد ماند. ما اعلام میکنیم روزی که رژیم اسلامی سرمایه در ایران سرنگون شود، به تمام جنایات رژیم اسلامی، به تک تک جنایت این جانیان علیه مردم و کارگران رسیدگی خواهیم کرد.

حزب طبقه کارگر را به مبارزه ای همگانی برای آزادی تمامی کارگران زندانی، منصور اسانلو، شیث امانی، طه آزادی، جوانمیر مرادی و سایر کارگران زندانی فرا میخواند. 

کارگر زندانی بی قید و شرط آزاد باید گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۲۵ ارديبهشت ٨٧- ۱۴ مه ٢٠٠٨