اخراج ٦٠ نفر از کارگران سد سياه زاغ ديواندره

بنا به اخبار دريافتى، شرکت سد سياه زاغ ديواندره در ماه ارديبهشت، ٦٠ نفر از کارگران اين شرکت را اخراج کرد. اين شرکت کلا ١٨٠ کارگر دارد.

کارگران اين شرکت اواخر ماه اسفند ٨٦ در اعتراض به عدم پرداخت حقوقهاى معوقه و اخراج حدود يکهفته اعتصاب کردند. اين ٦٠ کارگر جزو اعتصابيون اسفند ماه بودند که بعد از اتمام قرارداد آنها، شرکت از انعقاد قرارداد مجدد با اين کارگران خوددارى کرده و با آنها تسويه حساب کرده است. همينطور براى ١٠٠ نفر ديگر از کارگران اين شرکت قرارداد جديد يکماهه صادر شده است. اين ١٠٠ نفر نيز جزو اعتصابيون اسفند ماه بودند. کارفرمايان با حربه اخراج ميخواهند کارگر را ساکت و به برده مطيع سرمايه تبديل کنند. حقوق کارگر را نميدهند و اعتراض کارگر به همين دزدى را با اخراج پاسخ ميدهند! اين نمايش وقاحت سرمايه داران تنها زير سايه ارتجاع اسلامى ممکن شده است.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى اخراج کارگران اين شرکت را محکوم ميکند. اخراج بايد ممنوع باشد. در جامعه اى مانند ايران که فاقد حداقل امکانات بيمه بيکارى و خدمات است، سياست اخراج يعنى نابود کردن کارگر و خانواده کارگرى. در مقابل سياست اخراج، که همواره کارفرماها بعنوان حربه اى عليه کارگران و بويژه فعالين کارگرى بکار ميبرند، کارگران بايد متحدانه مقابله کنند. اتحاد و يکپارچکى کارگران سياست اخراج را خنثى يا بدرجه زيادى عقب ميراند. همينطور بيش از هر زمان مطالبه بيمه بيکارى مکفى در جنبش کارگرى بايد طرح شود. نيروى عظيمى از طبقه ما در متن ورشکستگى اقتصادى و طرحهاى تعديل کار و غيره هر روز به خيابان پرتاب ميشود. جامعه بايد در مقابل اين وضعيت و آينده کارگر و خانواده کارگرى مسئول باشد. مطالبه کار يا بيمه بيکارى سياستى است که بايد کارگران سوسياليست و گرايش راديکال کارگرى در کل طبقه و در متن مبارزه عليه اخراج مطرح کند.

مرگ بر حکومت اسلامى سرمايه!
آزادى، برابرى، حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٦ خرداد ١٣٨٧ – ٥ ژوئن ٢٠٠٨