دست کثيف رژيم اسلامى از سر فعالين کارگرى کوتاه!
شیث امانی بازداشت شد

بنا به اطلاعيه خبرى اتحادیه آزاد کارگران ایران٬ روز ٤ اردیبهشت شیث امانی "رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار" که جهت جابجایی سند وثیقه خود به دادگاه مراجعه کرده بود٬ همانجا بازداشت و روانه زندان شد. بيدادگاه تجدید نظر رژيم در کردستان، تحت عنوان "تقليل حکم"٬ شیث امانی و صدیق کریمی را به ٦ ماه زندان محکوم کرده و اين حکم ضد کارگرى را جهت اجرا به بيدادگاه اجرای احکام ارسال کرده است.

دستگيرى و زندانى کردن شيث امانى و بريدن حکم براى او و صديق کريمى٬ تداوم تلاش رژيم براى ايجاد فضاى وحشت در آستانه اول مه است. اين سياست ادامه شلاق زدن کارگران٬ ادامه سرکوب اعتصاب کيان تاير و دستگيرى کارگران آتش نشانى٬ ادامه سرکوب و دستگيرى کارگران پارس خودرو٬ و ادامه دادن شش ماه حبس تعليقى براى غلامرضا غلام حسینی از فعالین سندیکای شرکت واحد به "جرم" پخش نشریه سندیکا در میدان صادقیه است. بعلاوه منصور اسانلو و بختیار رحیمی نيز همچنان در اسارت رژیم اسلامی بسر میبرند. اين تلاشهاى سرکوبگرانه و ضد کارگرى دولت اسلامى سنگربندى سرمايه داران در مقابل اول مه کارگران است. اما اين اقدامات نشان قدرت نيست٬ انعکاس استيصال رژيم است. اين نمايش وحشت دولت اسلامى و سرمايه داران از تحرک کارگران است.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بخشهاى مختلف طبقه کارگر را به واکنش در مقابل اين تمهيدات سرکوبگرانه رژيم دعوت ميکند. بايد تلاش کنيم اين سياست رژيم را به شکست بکشانيم و عزم کارگران را براى برپائى اول مه مستقل تقويت کنيم. يکصدا خواهان لغو احکام صادره٬ پايان دادن به پرونده سازى براى کارگران٬ برسميت شناسى اول مه و برگزارى مراسمهاى مستقل کارگران٬ و آزادى فورى و بيقيد و شرط فعالين کارگرى و کليه زندانيان سياسى شويم!

 

کارگر زندانی٬ زندانى سياسى٬ آزاد باید گردد!
زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر!
مرگ بر سرمایه داری!
زنده باد سوسیالیسم!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢۴ آوریل ۲۰۰۸ – ۵ ارديبهشت ۱۳۸۷