دانشگاه پادگان نيست٬
مسجد نيست٬ گورستان نيست٬ زندان زنان نيست!

يک قلمرو دعواى سياسى در ايران تلاش مستمر حکومت براى اسلاميزه کردن دانشگاهها و مراکز آموزشى و مخالفت و مبارزه دانشجويان با آن است. اين جنگى است که بدنبال سرکوب انقلاب ۵٧ و متعاقب آن "انقلاب فرهنگى"٬ که هدفش را "پيوند حوزه و دانشگاه" قرار داده بود٬ شروع شد و تاکنون ادامه دارد. "انقلاب فرهنگى" جمهورى اسلامى در دانشگاهها عليرغم تصفيه ها و سرکوبها و نسل کشى ها نهايتا شکست خورد. همه ديدند دانشگاه مجددا با پرچم چپ و اعاده آزادى و برابرى٬ برابرى زن و مرد٬ آزادى بيان و احيا وجدان علمى در محيطهاى آموزشى و آکادميک قد علم کرد. دفن کردن "شهيدان گمنام" در دانشگاهها ادامه اين جنگ از سوى رژيم اسلامى است. از نظر ايدئولوژيک اين اقدام چيزى جز بيان اسلامى برپا کردن مزار "سرباز گمنام" بعنوان مظهر فداکارى و جانبازى در راه "مام وطن" ناسيوناليستى نيست.  

روز دوشنبه ۵ اسفند ماه رژيم اسلامى در معيت نيروى انتظامى و سرکوب بالاخره جنازه ۵ "شهيد گمنام" جنگ ايران و عراق را در محل دانشگاه پلی تکنیک دفن کرد. اينها قرار است جاى سمبلهاى دانشمندان تاريخ بشرى که کشف هايشان در زندگى نسلها تاثيرگذار بوده و بايد توسط بشريت ارج گذاشته شوند در مراکز علمى گذاشته شود. اعتراض در دانشگاهها و مخالفت با سياست تبديل دانشگاه به گورستان، عليرغم اينکه چه بيان وارونه اى بخود بگيرد٬ در اساس مخالفت با همين نقطه عزيمت است. دانشجويان مخالف تبديل دانشگاه به پادگان و مسجد و زندان زنان و گورستان هستند و حکومت اسلامى دقيقا ميخواهد دانشگاه را به پادگان و مسجد و تجسم آپارتايد اسلامى و گورستان تبديل کند. جمهورى اسلامى ميخواهد ارزشهاى ارتجاعى اش را به قلب محيط علمى ببرد تا مقابل آزادانديشى نسل جديد بايستد. 

اعتراض مستمر و گسترده دانشجويان از روز يکشنبه تا امروز مثل هميشه با چماق "دفاع از امنيت ملى" و سرکوب مخالفين روبرو شد. آنها اول امام زاده هايشان را برپا کردند و بعد دانشگاه را از هر سو به محاصره درآوردند. شروع به ربودن دانشجويان معترض کردند٬ تعدادى را با ضربات چاقو و پنجه بکس و چماق زير گرفتند و روانه بيمارستان کردند٬ تعدادى را در خوابگاهها دستگير کردند و با ايجاد فضاى حکومت نظامى و ارعاب در دانشگاه امير کبير به سرکوب و دستگيرى دانشجويان ادامه ميدهند. تاکنون به بيش از ٧٠ دانشجوى معترض بازدداشت شدند که ٣٠ نفر از آنها دانشجويان دختر هستند. ٧ نفر هنوز در بيمارستان بسترى اند که حال تعدادى از آنها وخيم گزارش شده است. فضاى حاکم بر دانشگاه اميرکبير متشنج است٬ اعتراض ادامه دارد٬ مراسم دفن "شهداى گمنام" هم با سرکوب عنان گسيخته دانشجويان ادامه دارد!

دانشجويان ميدانند که سرکرده اين اوباش چاقوکش کسى جز دولت اسلامى و رهبرش نيست که پيام حمايت از تبديل دانشگاه به گورستان ميدهد. مقابله با ارتجاع با زبان ارتجاع ميسر نيست. کاسه داغ تر از آش شدن اسلام توسط برخى دانشجويان انجمن اسلامى در اعتراض به اين اقدام رژيم٬ نه فقط اقدامى غير موثر در چهارچوب مبارزه علنى است بلکه اقدامى عقب برنده ظرفيتهاى موجود اعترض به اسلاميزه کردن دانشگاهها است. دانشجويان بايد روشن بگويند دانشگاه گورستان و پادگان نميشود٬ گورستان و اوين دانشگاه نميشود٬ اوباش و نيروى سرکوب از دانشگاه بيرون٬ دست مذهب از سر دانشگاه کوتاه٬ دانشگاه محل تحصيل و رواج علم و دانش است.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از اعتراض برحق و گسترده هزاران دانشجو در مخالفت قاطع با تبديل دانشگاه به پادگان و مسجد و زندان زنان و گورستان قويا حمايت ميکند. حزب٬ حمله وحشيانه لمپن چاقو کشان و سرکوب و بازداشت دانشجويان معترض را قويا محکوم ميکند. تنها دفاع موثر از دانشجويان دانشگاه اميرکبير٬ گسترش اعتراض در ديگر دانشگاهها٬ تاکيد براين خواستها و بويژه خواست آزادى فورى و بيقيد و شرط دانشجويان است. حزب٬ دانشجويان دانشگاههاى کشور را به حمايت از دانشجويان اميرکبير و گسترش اعتراض دعوت ميکند. 

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمایه داری
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢۴ فوریه ٢٠٠٩ – ۶ اسفند ١٣٨٧