این قاتلان را باید به زیر کشید!
تظاهرات اعتراضی در اتاوا
برای ازادی زندانیان سیاسی

فراخوان به تجمع اعتراضی: دوشنبه 3 ژانویه ساعت1 تا 3 بهد از ظهر مفابل سفارت رژیم در اتاوا  
علی صارمی و علی اکبر سیادت اعدام شدند و وضعیت حبیب الله لطفی نامعلوم است .رژیم جنایتکار اسلامی فضای شهر سنندج را کاملا امنیتی کرده.تعرض میکند.ادم ربایی میکند و تعدادی از فعالین کارگری را دستگیر کرده و به نقاط نامعلومی منتقل کرده است.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری اعدام علی صارمی و علی اکبر سیادت راقویا محکوم میکندو مراتب تسلیت و همدردی خود را با خانواده و بستگان انها اعلام میکند.جان زندانیان سیاسی در خطر است. پاسخ حکومت جلادان اسلامی را باید با قدرت اعتراض توده ای در داخل و خارج کشور داد.حزب اتحاد کمونیسم کارگری بر گسترش تلاش نیروهای اپوزیسیون مردم ازادیخواه و مخالفین اعدام در داخل و خارج کشور تاکید میکند.جمهوری اسلامی اعدام را باید بر سر جایش نشاند.جمهوری جلادان اسلامی باید تاوان سنگینی برای این اعدامها بپردازد.  

مرگ بر جمهوری اسلامی!
ازادی. برابری. حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری- واحد کانادا
29 دسامبر 2010