زنده باد اول ماه مه، روز جهانی كارگر
همراه با صف ٩٩% به تظاهرات اول ماه مه تورنتو  
بپیوندید!

اول ماه مه روز جهانی كارگر، روز قدرت نمایی و همبستگی بین المللی طبقه كارگر است. به درجه ای كه تهاجم طبقه سرمایه دار به كارگران و محرومان جامعه برای تخفیف بحران اقتصادی گسترش میباد به همان میزان اهمیت نقش طبقه كارگر و الترناتیو سیاسی و اجتماعی آن برجسته تر میگردد. از این رو اول ماه مه میتواند و باید روز برافراشته شدن پرچم سوسیالیسم و روز ابراز وجود آن نیرویی باشد كه عزم كرده تا تمام اركانهای وارونه جهان سرمایه داری را درهم شكند و بر ویرانه های آن جامعه ای عاری از استثمار، نابرابری، بی عدالتی و سركوب سازمان دهد. 
روز جهانی كارگر امسال در شرایطی برگزار میشود كه جنبش ضد سرمایه داری ٩٩%  نیز به صف فراخوان دهندگان تظاهرات اول ماه پیوسته و جنبش اول ماه مه در امریكای شمالی میرود كه به یك جنبش دامنه دارتر و قدرتمندی بدل گردد. از هم اكنون بخشی از اتحادیه های كارگری آمادگی خود برای برپایی یك تظاهرت باشكوه در این روز را اعلام كرده اند.
برای تقویت جنبش سوسیالیستی طبقه كارگر، برای تقویت انقلاب اجتماعی، برای خلاصی از بربریت سرمایه داری و فقر و فلاكت و بیحقوقی در این روز باید بطور گسترده به صف كارگران و سوسیالیستها و جنبش ٩٩%  پیوست. باید تهاجم سرمایه دارن و دولتهای حامی آنان را به عقب زد. باید اعلام كرد كه بحران سرمایه داری را بر سر صاحبان سرمایه و طبقات حاكمه خراب خواهیم كرد و باید پرچم دار رهایی و رفاه كل جامعه شد.
در اجتماع اول ماه باید پرچم سوسیالیسم، پرچم انقلاب كارگری، پرچم ماركس  و پرچم "زنده باد اول ماه مه " را به اهتزاز درآورد و همبستگی جهانی كارگران را هر چه بیشتر تحكیم كرد. در این روز همچنین یكبار دیگر باید برسمیت شناسی این روز را در كانادا فریاد زد. در این روز میتوان حمایت و همبستگی كارگران در كانادا را هر چه بیشتر به مبارزه و جدال كارگران در ایران با جمهوری فقر و سركوب اسلامی جلب كرد. در این روز میتوان هر چه بیشتر رژیم سركوب و جنایت جمهوری اسلامی را افشا كرد و مبارزه آزادیخوهانه و برابری طلبانه كارگران و مردم در ایران را تقویت نمود.

تظاهرات در تورنتو:
 زمان:  سه شنبه، اول ماه مه ۲٠۱۲، ساعت ۴ بعد از ظهر
مكان: میدان شهرداری، City Hall, Queen St, West

زنده باد اول ماه مه!
زنده باد همبستگی بین المللی كارگران!
نابود باد سرمایه داری!
زنده باد سوسیالیسم!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
تشكیلات خارج كشور حزب اتحاد كمونیسم كارگری ـ واحد كانادا
۲۲ آوریل ۲٠۱۱