تظاهرات در تورنتو

برای پایان دادن به عمر ننگین جمهوری اسلامی به خیابانها بیایید!

دنیا باید بداند كه مردم در ایران به هیچ چیز كمتر از سرنگونی رژیم رضایت نمیدهند!

 

جدال مردم با حكومت جنایت و سركوب اسلامی به یكی از نقطه عطفهای مهم خود رسیده است و مسیری را آغاز كرده است كه هیچ نیروئی نمیتواند مانع حركت آن برای خلاصی از رژیم ننگین جمهوری اسلامی گردد. باید به خایبانها آمد و به دنیا این را اعلام كرد كه مردم در ایران به هیچ چیز جز دست یابی به آزادی و برابری و مرگ رژیم ضد كارگر، ضد زن و ضد مردمی قانع نخواهند بود. مرگ بر دیكتاتور، مرگ بر خامنه ای خیلی زود به شعارعمومی مرگ بر جمهوری اسلامی و زنده باد آزادی و برابری و قیام توده ای تنها راه رهایی است، خواهد شد. دنیا را باید به حمایت از این جدال آزادیخواهانه، عدالتخواهانه و مدرن كشاند و تمام عرصه را برای رژیم اسلامی تنگتر و تنگتر كرد.

 

قرار ما دوشنبه ۲٨ دسامبر ساعت ۴ بعد از ظهر، خیابان یانگ، مقابل پلازای سوپر ارزان

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!

زنده باد آزادی، برابری، حكومت كارگری!

زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

 

حزب اتحاد كمونیسم كارگری واحد تورنتو

۲۷ دسامبر ۲٠٠٩