از اعتصاب ايران خودرو متحدانه حمايت کنيم!

اعتصاب ايران خودرو عليرغم بالا رفتن تهديدات و فعاليت نيروهاى امنيتى و نظامى ادامه دارد. نفس اينکه اعتراض طبيعى کارگر براى بهبود شرايط کار و افرايش دستمزدها٬ آرامش بالائى ها را بهم ميريزد٬ نفس اينکه اعتراض و اعتصاب کارگرى لشکر قلم بدست و مواجب بگير و جاسوسان حرفه اى را به ميدان ميکشد٬ اهميت و جايگاه اعتراض متحد کارگرى را براى هر ناباورى روشن ميکند. قدرت اتحاد گسترده کارگران را هيچ قدرت اتمى و غير اتمى و هيچ ارتجاع سياه ضد کارگرى قادر به پاسخگوئى نيست. اين اعتصاب٬ سرمايه داران و سهام داران شرکتهاى ايران خودرو را٬ که بيشتر آنها تخم و ترکه هاى سران حکومتى هستند٬ به وحشت انداخته است. لذا تلاش ميکنند هر جلوه اتحاد کارگران را هدف قرار بگيرند. در سرويسهاى رفت و آمد٬ در سالنهاى توليد٬ در محوطه کارخانه و غذاخورى٬ نيروى اطلاعاتى و امنيتى مثل پاى سگ ريخته است. مزدوران حقوق بگيرى که نانشان را از جاسوسى و پرونده سازى براى کارگران ميخورند٬ به جان کارگران اعتصابى افتاده اند. کارگران را بصورت فردى احضار و سين جين ميکنند. تلاش ميکنند کارگران را از تحرک جمعى و تداوم اعتصاب بازدارند. با هر تکان کارگران اينجا و آنجا٬ حراستى ها و اطلاعاتى ها دنبال کشف و شناسائى "توطئه گران و محرکين کمونيست" هستند! تماشائى است! به هر درى ميزنند٬ به هر وسيله ضد انسانى و کثيف دست ميبرند تا تلاش شريف کارگران را به ناشريف ترين شيوه ها شکست دهند. و بدرجه اى که اعتصاب ادامه دارد- و زمزمه گسترش آن نيز هست – بى خاصيتى نيروهاى امنيتى و اطلاعاتى بيشتر برملا ميشود. نقش اين مزدوران اين است که کارگر را ساکت کنند تا توليد ادامه يابد و عاليجنابان نوکيسه از عرق و جان و جسم کارگر٬ و از گرسنگى و فقر کودکان و همسرانشان٬ سرمايه شان را فربه تر کنند. سرمايه اى که هر چه قدرتمند تر ميشود کارگر محرومتر و کارش براى مقابله با آن سخت تر ميشود. اينروزها که ادامه اعتصاب به کيسه حضرات کارفرماها ضرر ميرساند٬ چنگ و دندان امنيتى و پليسى و فضاى نظامى بيشتر و بيشتر خود را نشان ميدهد. هدف تمام اين تلاشها و تبليغات و پرونده سازيها اينست که اعتصاب را بخوابانند و به شکست بکشانند.

رفقاى کارگر اعتصابى ايران خودرو!
اعتصاب شما تا همين امروز نفس را در سينه بسيارى حبس کرده است. اگر سرمايه داران و نيروهاى مزدورشان نميتوانند وحشت خود را پنهان کنند٬ اما قلب ميليونها کارگر و خانواده کارگرى٬ و هر کسى که خبر اعتصاب و خواسته هاى آن بگوشش رسيده است٬ مملو از شور و اميد به آينده است. شما ايران خوردريها مکان مهم و محورى در جنبش کارگرى ايران داريد. اهرمى که دست شماست قوى است. موقعيت شما با صنايع ورشکسته و نيمه تعطيل يا واگذار شده تفاوت اساسى دارد. به قولى تيغ شما بسيار برنده است. همين موقعيت است که شما را پرچمدار مطالبات برحق کارگران کرده است. خواستهاى شما خواست طبقه کارگر ايران است. قدرت خود را دريابيد. انعطاف و مانور براى درهم شکستن اهداف کارفرماها و حراستى ها را وسيعا بکار گيريد. هيچ جا و سرهيچ تاکتيکى نبايد تا آخر رفت. آنجا که سياست اتخاذ شده دست و پاگير است بايد کنار گذاشته شود. آنجا که سياستى به اتحاد کارگران اعتصابى و گسترش اعتصاب لطمه ميزند بايد فورا کنار گذاشته شود. يک هدف حضور منظم نيروهاى امنيتى اينست که مانع تجمعات کارگران و تشکيل مجمع عمومى شوند. ميخواهند قدرت اجتماع کارگران را بزنند تا شايد شکستن اعتصاب ساده تر شود. تلاش ميکنند کارگران را در انفراد نسبى و کنترل پليسى نگاهدارند تا در کنار ارعاب و تهديد و پرونده سازى – و در مواردى وعده و وعيد به کارگران – خط کثيف و ضد کارگرى اعتصاب شکنى را رواج دهند. براى شما کارگران ايران خودرو روشن است که اينها براى شکستن اعتصاب و طفره رفتن از پاسخ به خواستهاى برحق و بديهى تان به هر شيوه کثيفى دست ميزنند. در مقابل با تمام اين تلاشها حفظ اتحاد و تقويت اتحاد و عزم کارگران بر تداوم اعتصاب کليدى است. يک تلاش ديگر اساسى و تعيين کننده٬ پيوستن ديگر بخشهاى ايران خودرو و شرکتهاى تابعه به اعتصاب است. زمينه گسترش اعتصاب وجود دارد و براى اين امر بايد آگاهانه و اوژانس تلاش بيشترى کرد.

رفقاى کارگر!
شرايط تحميل شده غير قابل تحمل است. اين اعتصاب درعين حال فرياد رفقاى ماست که در سالنهاى مختلف ايران خودرو تحت عنوان "سوانح کار" به قتل رسيدند٬ نقض عضو شدند و نام و خانواده آنها توسط اين جانيان حاکم جائى "فراموش" شد. نبايد بگذاريد شرايط طورى پيش برود که اين جنايات سرمايه عليه کارگران تکرار شود. تنها قدرت اتحاد شماست که ضامن پيروزى اعتصاب است.

کارگران مجموعه هاى تابعه ايران خودرو!
اگر رژيم اسلامى توانست با گسيل نيروهاى امنيتى و نظامى اش رفقاى اعتصابى ما را در پارس خودرو به خون بکشد و اعتصابشان را سرکوب و متفرق کند٬ يک دليلش اينبود که اين کارگران حمايت بقيه را همراه اعتصاب خود نداشتند. درد همه کارگران ايران خودرو مشترک است. درد طبقه کارگر ايران مشترک است. کار قراردادى و شرايط سخت و ناامن کار و بيحقوقى و فقر و فلاکت دمار از روزگار همه درآورده است. حال که نيروى وسيعى از کارگران در اعتصاب بسر ميبرند٬ شرايط براى طرح خواستهايتان آماده تر است. بايد اين مبارزه پرشور و وسيع را همراهى کرد و مانع از درهم شکستن آن شد. ورود به اعتصاب کارخانه جات تابعه ايران خودرو و ديگر سالنهاى توليد در همين مجموعه٬ اعتصاب فعلى را گامها به جلو ميراند و پيروزى را در دسترس قرار ميدهد. وقتش است که وارد عمل شويد. به همکاران و رفقايتان بپيونديد!

کارگران تهران٬ کارگران جاده صنعتى!
اعتصاب ايران خودرو يکى از تحرکات مهم کارگرى است که نتيجه آن تاثيرات تعيين کننده بر مبارزات کارگرى ميگذارد. از اعتصاب ايران خودرو به هر شکلى که برايتان مقدور است حمايت کنيد. مجمع عمومى تان را تشکيل دهيد و شيوه هاى حمايت را بررسى و راجع به آن تصميم بگيريد. اعتصاب حمايتى يا اخطارى کوتاه ميتواند يک راه باشد. حمايت از خانواده هاى کارگران اعتصابى٬ تشکيل صندوقهاى کمک به اعتصاب٬ تشکيل کميته هاى پخش اخبار اعتصاب و تبديل آن به يک موضوع مهم سياسى و اجتماعى در تهران بزرگ و کل ايران و دنيا٬ اقداماتى است که فورا بايد در دستور قرار گيرد. کارگران صنايع مختلف اما ميتوانند براى مطالبات برحق خود که ايران خودرويها مطرح کردند وارد ميدان شوند. شما هم ميتوانيد اعتصاب ايران خودرو را حمايت کنيد و هم درسها و مطالبات اين اعتصاب را در اعتراض و اعتصاب خود بکار گيريد و مطرح کنيد. حمايت کارگران تهران و بويژه سالنهاى ديگر ايران خودرو و صنايع و کارخانه جات تابعه در اين نبرد کارگرى تعيين کننده است. رهبران و فعالين کارگرى در اين مراکز صنعتى بايد نقش شايسته خود را ايفا کنند.

کارگران نفت٬ پتروشيمى ها٬ ذوب آهن و صنايع بزرگ٬ کارگران ايران!
از اعتصاب هم طبقه اى هايتان حمايت کنيد. پيروزى در ايران خودرو پيروزى کل طبقه کارگر است. دراين شرايط خطير انتظار کارگران اعتصابى اينست که صدايشان بلندتر شود. انتظارشان اينست که نيروى صف دشمن فشارش را بر روى اعتصابيون کم کند. و اين کار شماست. حمايت و اعتصاب شما در هر گوشه به اين امر کمک ميکند. صدايتان را عليه فقر و فلاکت و گرانى را بلند کنيد!

کارگران حق دارند زندگى انسانى داشته باشند! کارگران برده نيستند! چرا سهم ما از دلارهاى نجومى نفتى و ثروتى که خود توليد کرده ايم٬ فقر و گرسنگى و بيمارى و بيکارى و اعتياد و تن فروشى باشد؟ اين وضعيت را نپذيريد! حرف طبقه ما روشن است؛ ما انسانيم و حق زندگى داريم! ما گدائى نميکنيم! حق مان را ميخواهيم! اگر ما کار نکنيم کل جلال و جبروت اين سرمايه داران و عاليجنابان دود ميشود و هوا ميرود! از خون و جسم و جان ماست که اين مفت خورها براى خودشان کسى شده اند! از عرق و رنج و بدن خسته ماست که حقوق مزدوران حراستى و جاسوسها را ميدهند! ما حق داريم که اين وضعيت را تحمل نکنيم! اعتصاب ايران خودرو در شرايطى صورت گرفته که ديگر کارد به استخوان همه رسيده است.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى کارگران اعتصابى را به حفظ و تقويت اتحاد و تلاش دقيقتر براى خنثى کردن روشهاى رذيلانه کارفرماها و حراستيها فراميخواند. حزب٬ کارگران بخشهاى مختلف ايران خودرو و شرکتهاى تابعه را به حمايت فورى و پيوستن به اعتصاب همکارانشان دعوت ميکند. اين فرصت را بايد دريافت! حزب کارگران تهران و کشور را به حمايت فورى و عاجل و عملى از اعتصاب ايران خودرو فرا ميخواند!

زنده باد اتحاد و همسرنوشتى کارگران عليه سرمايه!
زنده باد کارگران اعتصابى ايران خودرو!
مرگ بر حکومت اسلامى سرمايه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

 
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۴ جولای ٢٠٠٨ – ١۴ تير ١٣٨٧