کارگران اخراجى غرب بافت به کار بازميگردند

امروز شنبه ۵ مرداد٬ کارگران اخراجى کارخانه غرب بافت سنندج از ساعت ٨ صبح جلوى ادار کار تجمع کردند. امروز قرار بود ساعت ١٠ صبح هيئت رسيدگى اداره کار در مورد وضعيت کارگران اخراجى غرب بافت تصميم بگيرد. دراين جلسه بايد نماينده استاندارى و کارفرماى کارخانه حضور داشته باشند. کارگران دو ساعت زودتر به محل رفتند.

راس ساعت ١٠ جلسه با اقبال پور نماينده استاندارى و کارفرما شروع شد و بعد از بحثهاى زيادى بالاخره طبق گفته نماينده اداره کار شفاها به کارگران اعلام شد که ابقا به کار شدند. همينطور گفتند که اين تصميم روز دوشنبه همين هفته کتبا اعلام خواهد شد.

حزب٬ ابقا به کار کارگران غرب بافت را به آنها تبريک ميگويد. اين نتيجه فشارها و مبارزاتى است که شما در مقابل تعديات کارفرما انجام داديد و گرنه استاندارى و اداره کار و کارفرما دست شان در کيسه است. حزب براى مبارزات آتى کارگران غرب بافت آرزوى موفقيت ميکند.

 

مرگ بر حکومت اسلامى سرمايه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۵ مرداد ماه ١٣٨٧ – ٢۶ جولاى ٢٠٠٨