شیث امانی آزاد میشود!
لغو احکام زندان و شلاق کارگران سنندج
برای آزادی تمام کارگران زندانی و بازداشت شده!

کارگران و مردم سنندج صدور حکم آزادی شیث امانی، حکم بخشودگی صدیق کریمی و لغو حکم شلاق کارگران سازمانده مراسم اول ماه مه را به شاهرودی، رئیس قوه قضائیه حکومت اسلامی، تحمیل کردند!

شاهرودی در سنندج با اعتراض مردمی مواجه شده که خواهان آزادی زندانیان سیاسی و کارگران زندانی شدند. اجازه ندادند به راحتی سخنرانی اش را برگزار کند. این مراسم را به صحنه اعتراض علیه رژیم اسلامی تبدیل کردند. در پایان جمع معترضی به شاهرودی تعرض کردند و عمامه این سرکرده آدمکشان حکومت اسلامی به زمین افتاد و اطرافیانش با سراسیمگی کفش بدست او را از صحنه خارج کردند. آنچه بر شاهرودی در سنندج گذشت گوشه کوچکی از سرنوشتی است که در انتظار کلیه سران جمهوری اسلامی است. تمام این اوباش باید به جرم جنایت علیه مردم محاکمه شوند!

به دنبال این اعتراض و به دنبال طرح مطالبه آزادی کارگران و لغو احکام وحشیانه شلاق و انظباطی توسط صدیق کریمی، نماینده "اتحادیه آزاد کارگران"، شاهرودی ناچار به صدور حکم آزادی و لغو احکام ضد انسانی رژیم اسلامی شد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری آزادی شیث امانی و لغو احکام ضد انسانی علیه کارگران را به طبقه کارگر و مردم آزادیخواه تبریک میگوید. این عقب نشینی رژیم اسلامی مدیون مبارزه و تلاشی همگانی است. این یک پیروزی برای طبقه کارگر و مردم آزادیخواه است.

عقب نشینی رژیم اسلامی و آزادی شیث امانی را باید پشتوانه مبارزه ای گسترده برای آزادی تمام کارگران زندانی و بازداشت شده و لغو احکام انظباطی علیه کارگران تبدیل کرد. منصور اسانلو، بختیار رحیمی، کلیه کارگران بازداشت شده پارس خودرو و کارگران هفت تپه باید آزاد شوند. کلیه احکام انظباطی علیه فریدون نیکوفرد، محمد حیدی مهر، رمضان علیپور، علی نجاتی، جلیل احمدی و ابوالفضل عابدینی، و کلیه کارگران باید بدون قید و شرط لغو شود!

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر سرمایه داری!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲ خرداد ۱۳۸۷ – ۲۲ مه