مردم تیر آخر ترکش رژیم اسلامی هم کارساز نیست، رفتنی اند!

جنگی که اکنون در خیابانهای تهران و شهرهای ایران در جریان است بر خلاف تبلیغات سازشکاران و مرتجعین سبز اسلامی گوشه ای از تلاش میلیونی شما برای خلاصی از شر سی سال حکومت سیاه اسلامی است. رژیم اسلامی با عربده کشی خامنه ای در نماز جمعه فرمان خونریزی و کشتار همه جانبه مردم را صادر کرد. و بلافاصله دستجات سرکوبگر و چاقوکشان اسلامی نظام را به جان مردم انداختند. تاکنون بیش از صد و پنجاه تن از مردم معترض را به خاک و خون کشیده اند. صدها تن دستگیر و زندانی شده اند. این نمایش سبعیت اسلامی جزیی از ماهیت رژیم است. این حکومت آدمکشها است. با قتل عام ۳۰ خرداد ۶۰ و برپایی گورهای دسته جمعی سرکار آمدند. تاکنون هم با تنها کشتن و اعدام و سنگسار و شلاق و شکنجه باقی مانده اند. راهی هم جز توسل به سبعیت اسلامی برای بقاء خود ندارند.

اما ورق دیگر برگشته است. با موج میلیونی خیزش شما مواجه شده اند. توسل رژیم به حکومت نظامی اعلام نشده، صرفا تلاشی مذبوحانه، نشان وحشت زدگی، ناشی از استیصال و تیر آخر ترکش رژیمی در حال سقوط است. ابزار سبعیت هم دیگر خیری برایشان ندارد. کمکی به بقاء و حفظ آن نمیکند. بر عکس آتش خشم بیکران دهها میلیون مردم کارد به استخوان رسیده را شعله ورتر میکند. واقعیت این است که اوضاع بحرانی اقتصاد جامعه، فقر و فلاکت گسترده، نابرابری نهادینه شده٬ استبداد و اختناق سیاسی و حاکمیت ارتجاع سیاه اسلامی بر حیات مدنی و فرهنگی و زندگی مردم جایی برای تمکین مردم با حکومت جانیان اسلامی باقی نگذاشته است. این مردم دیگر قابل ارعاب نیستند. این مردم از هر نقطه سازشی با رژیم اسلامی عبور خواهند کرد. عربده کشی سران رژیم حتی برای لحظاتی هم مردم را محتاط نمیکند. روز گوشمالی این اوباش بسرعت و بسیار زودتر از آنچه خود تصور میکردند فرا رسیده است. 

مردم اینها رفتنی اند. جنگ شما در خیابانها تضمین کننده چنین سرنوشتی برای این اوباش است. برای تک تک شان، برای تک تک خون نداهایی که از روز شکل گیری کثیف شان تا امروز در هر گوشه ای از جامعه ریخته اند، برای تک تک جنایتشان در دادگاههای مردمی محاکمه شان خواهیم کرد.

مردم شیشه عمرشان در دست شماست. کارشان را یکسره کنید. پیروزی با ماست.مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمایه داری
آزادی، برابری، حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۳۱ خرداد ۱۳۸۸ – ۲۱ ژوئن ۲۰۰۹