اينبار کارگران گوشمالى دادند!
خبرى از پتروشيمى کرمانشاه


بنا به خبرى که دريافت کرديم٬ در مشاجره اى که بين کارگران و کارفرماها برسر دزديهاى روزمره از حقوق کارگران جريان دارد٬ کارگران جان به لب رسيده مدير عامل شرکت فيريمکو را کتک زدند. فيريمکو شرکتى است که کليه کارهاى پتروشيمى را به صورت کامل به شکل پيمانکارى برداشته است و در منطقه عسلويه هم شعبه دارد.
شرکتهاى پيمانکارى با ايجاد شرايط کار وحشتناک و بى حرمتى به کارگران محيط کار را بيش از پيش به جهنم تبديل کردند. هيچ قانونى روى اين شرکتها حاکم نيست و هر جورى که بتوانند با کارگران رفتار ميکنند. يک معضل کارگران دوندگى مدام براى گرفتن همان حقوق هاى ناچيزشان است. مستقل از دعوا برسر افزايش دستمزد و ديگر مسائل رفاهى٬ گاها سر مسائلى مانند قصورات که شامل ماليات و بيمه است٬ هر جورى که ميخواهند از حقوق کارگران کم ميکنند. يا اضافه کاريها را نميدهند و گاها براساس همان قانون که اضافه کار بايد ۴٠٪ افزايش داشته باشد٬ با بهانه اى اضافه کارى را  محاسبه نميکنند و بالا ميکشند. انواع اين مسائل ريز و درشت هر روز در مقابل کارگران صف ميکشد و اين وضعيت تحملى براى کارگران باقى نگذاشته است.
دولت و صنايع بزرگ شرکتهاى پيمانى را با خودمختارى کامل به جان کارگران انداختند و سرمايه داران يک بردگى تمام عيار را به کارگر و خانواده کارگرى تحميل کردند. کار پيمانى و قراردادهاى موقت بايد برچيده شوند. اين خواست را مدتهاست طبقه کارگر ايران در مناسبتهاى مختلف و در مبارزاتش اعلام کرده است. ضامن اين امر و متوقف کردن افسارگسيختگى سرمايه٬ تنها وحدت و اراده واحد کارگران است. کارگران سوسياليست بايد اين وحدت کارگرى و بميدان کشيدن آن را تامين و تضمين کنند تا بتوان دست کثيف اين برده داران جديد را از سر کارگر کوتاه کرد.


مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر سرمایه داری!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٩ جون ۲۰۰۸ – ٢٠ خرداد ۱۳۸۷