کارگران کوره شبستر خواهان برسميت شناسى و مذاکره با شوراى کارگران
و نمايندگان منتخب شان توسط نهادهاى دولتى شدند!


بنا به گزارشى که دريافت کرديم٬ صبح امروز يکشنبه ١٩ خرداد٬ کارگران اعتصابى کوره پزخانه شبستر مجمع عمومى تشکيل دادند. کارگران در مجمع عمومى چند تصميم گرفتند؛ اول خواستهايشان را تنظيم کردند. دوم شوراى کارگرى خود را با امضاى بيش از هزار نفر از کارگران اعلام کردند. سوم خواهان اين شدند که اداره کار و ساير ارگانهاى ذيربط شوراى کارگران را برسميت بشناسند و در مورد خواستهاى کارگران پاسخگو شورا باشند.
در مجمع عمومى امروز٬ بعد از اينکه نامه امضا شد٬ نمايندگان کارگران همراه با نامه امضا شده به فرماندارى شبستر رفتند. کارگران براى محکم کارى و براى اينکه کسى حق رد صلاحيت نمايندگان کارگران را بخود ندهد٬ هيئتى ١۵ نفره را به همراهى نمايندگان منتخب مجمع عمومى به فرماندارى شبستر فرستادند تا نامه تائيد شورا از جانب کارگران و ليست خواستهاى کارگران را به فرماندار شبستر بدهند. فرماندار به کارگران اعلام کرد که اين موضوع به ما ربط مستقيم ندارد بايد به بخشدارى وايگان برويد. نمايندگان کارگران به همراه هيئت همراه به بخشدارى وايگان مراجعه کردند. در اينجا بخشدار اعلام کرد که کار شما به بسيج مقاومت ربط دارد. بعدازظهر امروز بسيج مقاومت در محل حضور پيدا کرد. مسئول بسيج مقاومت در ميان کارگران اعلام ميکند "ما به خواست شما رسيدگى ميکنيم٬ ما از شما حمايت ميکنيم". بدنبال آن بخشدار٬ فرماندار شبشتر و مسئول سپاه پاسداران در محل حضور پيدا ميکنند و به کارگران قول ميدهند که به خواستهاى آنها رسيدگى ميشود.
بنا به اخبار کارفرمايان اين منطقه هم ميخواهند براى جواب دادن به کارگران اعتصابى کوره پزخانه ها نماينده هاى خود را انتخاب کنند. احتمالا همين هفته مذاکرات کارگران و کارفرمايان انجام گيرد. در  مذاکره با کارگران بجز نماينده هاى کارفرماها٬ فرماندار شبستر٬ بخشدار وايگان٬ استاندار٬ حراست بسيج مقاومت٬ و فرمانده سپاه هم حضور دارند.
کارگران اعتصابى کوره پزخانه ها بايد همين تجربه همکارانشان در شبستر را دنبال کنند. مهمترين نقطه قدرت کارگران در مبارزه براى حقوق برحق شان اتحاد و همدلى آنهاست. مجمع عمومى کارگران اين مسئله حياتى و مهم را تضمين ميکند و نمايندگان کارگرى نمايندگان واقعى توده کارگران هستند. همين وحدت طبقاتى ميتواند بلافاصله سنگ بناى نشکل مستقل کارگران را بگذارد و طرف مستقيم مذاکره براى انعقاد قرارداد و خواستهاى رفاهى و ايمنى شان باشد. حزب اتحاد کمونیسم کارگری از اعتراض عادلانه و بر حق کارگران کوره پزخانه ها حمايت ميکند و کارگران ديگر کوره پزخانه ها را به برپائى مجمع عمومى و انتخاب تمايندگان کارگران و تلاش جمعى براى تحقق خواستهايشان فراميخواند.


مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر سرمایه داری!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٩ جون ۲۰۰۸ – ٢٠ خرداد ۱۳۸۷