اعتراض کارگران فضاى سبز شهردارى سنندج
به دزديهاى شرکتهاى پيمانى

بنا به اخبار دريافتى٬ ۶٠ نفر از کارگران منطقه ٢ شهردارى سنندج که در قسمت فضاى سبز کار ميکنند٬ از فروردين ماه تاکنون فقط ١٠٠ هزار تومان حقوق گرفتند! اين کارگران که سابقه کار ۴ الى ٩ سال دارند٬ هنوز قراردادهايشان را نديدند که در آنها چى نوشته شده است! اين کارگران فصلى هستند و بيست روز مانده به فصل پائيز بيکار ميشوند و بيست روز بعد از آغاز فصل بهار مجددا به سر کار برميگردند. هر بار توسط شهردارى با يکى از شرکتهاى پيمانکارى قراردادى از جانب آنها بسته ميشود. از فروردين ماه شرکت پيمانکار آنها عوض شده است و تا به حال اين شرکت جديد حقوقى به کارگران نداده است. نام اين شرکت پيمانکار جديد ميلاد است. ساعت کار اين کارگران روى کاغذ ٨ ساعت است اما رسما و عملا ١٠ ساعت کار ميکنند و پول اضافه کارى دو ساعته به آنها پرداخت نميشود. اين کارگران وقتى براى اعتراض به دزدى رسمى کارفرما از جيب کارگران به شهردارى مراجعه ميکنند٬ به آنها ميگويند؛ "شما شرکتى هستيد و بابت اضافه کارى پولى به شما تعلق نميگيرد"! همينطور اين کارگران در ماه ٢ روز مرخصى دارند که اجازه رفتن به مرخصى دو روزه هم به آنها داده نميشود.

در اعتراض به اين وضعيت و بالا کشيدن حقوق و پول کارگران توسط شرکتهاى پيمانى مختلف و شهردارى٬ کارگران تومارى تهيه و امضا کردند و به شهردارى و شوراى شهر و کارفرماى شرکت دادند. دراين نامه کارگران در مورد مستاجر بودنشان و بدهکارى به بانکها سخن گفتند و از جمله عنوان کردند چرا به کارگران نواحى ١ و ٣ شهردارى سروقت حقوق داده ميشود اما دو ماه طول ميکشد تا حقوق کارگران ناحيه ٢ را پرداخت کنند؟ تاکنون پاسخى واقعى به اعتراض اين کارگران داده نشده و دزدها بار مسئوليت را روى دوش يکديگر مى اندازند. کارفرما گفته است "هر وقت شهردارى به من پول بده من سروقت حقوق را به شما پرداخت ميکنم"٬ و شهردارى هم گفته "اگر شهردارى هم پول نداشته باشد کارفرماى پيمانکار بايد از جيبش حقوق شما را بدهد چون متعهد شده است". همينطور شرکت پيمانکار قبلى که اسمش خرم کار بوده٬ ٣ ماه از بيمه اين کارگران را رد نکرده است. عيسى آزاده کارفرماى اين شرکت در توجيه اين دزدى علنى اظهار داشته که "قراردادم با شهردارى تمام شده و بيمه رد نميکنم!"
کارگران در مقابل اين وضعيت فلاکتبار بدرجه اى به محافظه کارى دچار شدند و نگران اند اگر اعتراض شان را گسترش دهند اخراج شوند. قراردادهاى موقت و سفيد و شمشير اخراج و بيکارى را بالاى سر کارگر ميگذارند تا هم شيره جانش را مفت بکشند و هم کارگر را به محافظه کارى و نگرانى از بيکارى و اخراج در اين وضعيت فلاکت اقتصادى سوق دهند. اما کارگران اگر نيروى متحدشان را بميدان بياورند ميتوانند کارفرماها را عقب برانند. گرفتن حقوق يکجا و سروقت حق همه کارگران است و اگر جائى اين اقدام صورت نميگيرد تماما کارفرمايان مسئولند. سياست کارگران بايد متحد شدن و حمايت از همديگر براى گرفتن و نقد کردن حقوق شان باشد. کارگران شهردارى بايد به اين معضل فکر کنند و با برپائى مجمع عمومى شان شهردارى و شرکتهاى وابسته را زير فشار بگذارند. به کارگر ربطى ندارد کى با کى قرارداد دارد. بايد کارفرماها را موظف به پرداخت حقوق کارگران کرد و مانع شد که سياست سردواندن و دزدى قانونى و رسمى از جيب کارگران را به دالانهاى حقوقى احاله دهند.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری از اعتراض عادلانه و بر حق کارگران شهردارى حمايت ميکند و آنها را به اعتراض متحد عليه اجحافات و دزديهاى کافرماها و سرمايه داران فراميخواند.

مرگ بر حکومت اسلامی سرمایه!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٩ جون ۲۰۰۸ – ٢٠ خرداد ۱۳۸۷