اعتصاب کارگران کوره پزخانه ها ادامه دارد!
کارگران وایگان و ایزد خلیل پیشنهادات کارفرما و دولت را نپذیرفتند!

همانطور که در اطلاعیه شماره ۵ به اطلاع رساندیم، امروز شورای کارگران کوره پزخانه های وایگان و ایزد خلیل وارد مذاکره با کارفرما و دولت شدند. در این مذاکرات علاوه بر هیاتی از کارفرما، بخشدار، فرماندار، و افرادی از سپاه پاسداران و بسیج مقاومت نیز بمنظور ارعاب کارگران شرکت داشتند! در این مذاکرات کارفرمایان به خواست کارگران به این ترتیب پاسخ دادند: به ازاء هر هزار خشت به کارگران مبلغی معادل ده هزار تومان پرداخت خواهد شد. به کارگران بیمه حوادث و هزینه کرایه ماشین، و خدمات درمانی در محل پرداخت خواهد شد. مذاکرات تا ساعت ۱ بعد از ظهر ادامه داشت. در این اجلاس نمایندگان بطور ضمنی با این خواستها توافق کردند!

پس از آن نمایندگان کارگران گزارش مذاکرات خود را به مجمع عمومی کارگران ارائه دادند. کارگران به شدت با توافقات ضمنی صورت گرفته مخالفت کردند. کارگران معترض بودند که چرا نمایندگان کارگران ("شورای کارگران") از جانب آنها با پیشنهادات کارفرما توافق کرده اند؟ کارگران اعلام کردند که خواست ما علاوه بر اقلام ذکر شده دریافت ۱۴ هزار تومان برای هر هزار خشت است و تا رسیدن به این خواست نیز به اعتصاب ادامه خواهیم داد!

در حوالی ۶ بعد از ظهر در شرایطی که کارگران اعتصاب داشت نیروهای "بسیج مقاومت" برای بازگرداندن کارگران به سر کار و در هم شکستن اعتصاب به آنها حمله ور شدند. اما کارگران مقاومت کردند و در مقابل اوباش بسیج دست به مقابله زدند و با آنها درگیر شدند. این درگیری ها با عقب نشینی نیروهای بسیج پایان یافت!

پس از آن کارگران مجمع عمومی خود را تشکیل دادند و با رای اکثریت اعلام کردند که به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. در عین حال در مجمع عمومی کارگران تاکید شد که "شورا" فقط نماینده خواست کارگران است و حق تصمیم گیری از جانب کارگران را ندارد. کارگران اعلام کردند در صورتیکه "شورا" نتواند خواست ما کارگران را نمایندگی کند از این پس کلیه مذاکرات با کارفرما باید در حضور کارگران صورت پذیرد. در حال حاضر اعتصاب در وایگان و ایزد خلیل ادامه دارد.

اما کارگران کوره پزخانه های سروان گلی با توجه به وضعیت ایجاد شده، شورای نمایندگان خود را بمنظور جلوگیری از چنین وضعیتی، منحل کردند. کارگران اعلام کردند که خواستهای ما به کارفرما اعلام شده است و تمامی مذاکرات در مجمع عمومی و در حضور کارگران باید صورت پذیرد. این اقدام کارگران در شرایطی صورت گرفت که سپاه پاسداران کارگران را تهدید کرده بود که "شما هیچ حقی ندارید و ما افزایش دستمزد و سایر خواستها را تعیین میکنیم و نه شما"!؟ 

در کوره پزخانه های یوسف آباد کارگران همچنان در اعتصاب هستند و هنوز هیات کارفرمایی برای مذاکره تعین نشده است. همانطور که قبلا اعلام شد کارگران نمایندگان خود را در اولین مجمع عمومی خود انتخاب کرده اند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از اعتراض کارگران کوره پزخانه ها برای افزایش دستمزد و بیمه درمانی و بهبود شرایط کار و زیست خود قاطعانه دفاع میکند. حزب تاکید میکند که تلاش کارگران کوره پزخانه ها بر متکی کردن هر گام حرکت اعتصاب خود بر مجامع عمومی کارگری، متکی کردن هر نوع تصمیم گیری در مورد سرنوشت اعتصاب و توافقات با کارفرما در مجامع عمومی، یک نقطه برجسته و قدرت این اعتراض کارگران است. حفظ انسجام و اتحاد کارگران یک شرط پیروزی است. قدرت کارگران در تشکیل منظم و متحد مجامع عمومی کارگری است. حزب کارگران و مردم را به حمایت از این اعتراضات فرامیخواند. هر گام پیشروی طبقه کارگر در عین حال گامی در جهت تسهیل مبارزات مردم برای یک زندگی انسانی و یک دنیای بهتر است!

زنده باد جنبش مجامع عمومی کارگران!
مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر سرمایه داری!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۱۰ جون ۲۰۰۸ – ۲۱ خرداد ۱۳۸۷