کارگران عسلویه در اعتراض به وضعیت بد غذا

دیروز سه شنبه 28 دیماه، کارگران فازهای 1 تا 10 عسلویه در اعتراض به بدی غذا دست به اعتراض زدند ومقابل دفتر مدیریت جمع شدند. مدیریت  در هراس از گسترش اعتراض کارگران، به میان تجمع کارگران آمد و اعلام کرد: "ما نیز به بدی مواد غذای اعتراض داریم و تلاش می کنیم هر چه سریعتر وضعیت غذا را بهتر کنیم. کارگران بدنبال این قول مدیریت به سر کار خود بازگشتند.
باید توجه داشت که مدیریت و رژیم اسلامی از تجمع و تشکل کارگران بشدت هراسان اند. لذا همواره می کوشند که تجمع کارگران با وعده و وعید متفرق کنند و پس از آن به سرکوب کارگران مبادرت می ورزند. بنابراین کارگران باید با هشیاری متوجه هرگونه توطئه از جانب مدیرت باشند و در اسرع وقت این توطئه ها را خنثی کنند. تشکیل مجمع عمومی برای به کرسی نشاندن مطالبات کارگری بهترین سلاح کارگری است.


مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
29 دیماه 1389- 19 ژانویه 2011