تظاهرات ضد حکومتى و درگيرى در انديمشک
١٠ الى ١٢ نفر تاکنون کشته شدند

بنا به خبر دريافتى٬ امروز از ساعت دوازده ظهر در انديمشک٬ نيروهاى انتظامى به مردم حمله ور شدند و در ادامه درگيرها وضعيت بشدت بحرانى شده است. بنا به اخبار تاکنون ١٠ الى ١٢ نفر کشته شده اند و تعداد زيادى زخمى هستند. بيمارستان انديمشک پر است و نيروهاى سرکوب وضعيت اضطرارى در شهر و تدابير امنيتى شديد پيرامون مراکز دولتى برقرار کرده اند. رفت و آمدها در بسيارى نقاط ممنوع است. نيروهاى ضد شورش از اهواز و شوش  و خرم آباد به طرف انديمشک سرازير هستند.

دراين شهر معمولا بين دو طايفه درگيريهائى رخ ميدهد که به مسائل کهنه و ارتجاعى مربوط است. اين دو طايفه از هديگر کشته اند. يکى از اينها ايل سکوند است. امروز نيز ابتدا بگو مگوى ساده اى بين افراد اين دو طايفه که با هم دشمنى دارند صورت ميگيرد که با دخالت مامورين کار به تيراندازى ميکشد. ابتدا مامورين رژيم اقدام به تيراندازى کردند. افراد دو طايفه نيز همزمان با حکومت درگير هستند. آنها متقابلا به گارد ويژه حمله کرده اند. شايع است که چند نفر توسط ماموران رژيم کشته شده اند. دو سال پيش همين موقع از سال يک درگيرى بين چند تا از جوانان شهر بوجود آمد که يکنفر از طايفه سکوند کشته شد. پس از اين واقعه درگيريها در سطح شهر شروع شد و متعاقب آن مردم با نيروى انتظامى هم درگير شدند و کيوسکهاى نيروى انتظامى را آتش زدند. از دو سال پيش تاکنون به تناوب اين طوايف هم با هم و هم با نيروى انتظامى درگير شدند. امروز درگيريها بسيار شديد بود.

مردم انديمشک!
جنگ و کينه طايفه اى ارتجاعى است و رژيم اسلامى نيز به آن دامن ميزند. در همين ماه اخير آنها اين کينه ها را سرمايه مضحکه انتخاباتى خود کرده اند. در عين حال در شليک به مردم و هر اعتراضى يد طولائى دارند. مخالفت با حکومت در خوزستان بحدى بالاست که هر دخالت دولت بلافاصله همه توجه ها را متوجه آنها ميکند. در عين حال حکومت اين توجيه را پيدا ميکند که "غائله" را آرام کند و به سرکوب وحشيانه و قتل عام مردم دست بزند.

اين درگيريها منفعتى به حال جنبش آزاديخواهانه مردم و حقوق و مطالبات برحق کارگران و پرستاران و جوانان محروم انديمشک و خوزستان ندارد و بايد فورا حاشيه اى شود. کارگران و پرستاران و جوانان پيشرو بايد فضاى شهر را به نفع اتحاد حول جنبش مطالباتى خودشان عوض کنند و آگاهانه براى حاشيه اى کردن اين تقابلهاى طايفه اى بکوشند. پتانسيل اعتراضى عليه حکومت اسلامى بايد حول خواستهاى برحق مردم و طبقه کارگر عليه سرمايه داران بکار گرفته شود. قربانى اين جدالهاى ارتجاعى و عشيره اى فقط مردم محروم هستند و تنها به سفت کردن بندهاى اختناق کمک ميکند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى سرکوب و کشتار مردم بيدفاع انديمشک را قويا محکوم ميکند و به بازماندگان و خانواده هاى آنها تسليت ميگويد. عاملين کشتار مردم بايد معرفى و محاکمه و محکوم شوند. حزب از جوانان محروم انديمشک ميخواهد بجاى قاطى شدن و دنباله روى از درگيرى طايفه ها و کشتن همديگر٬ نيرويتان را عليه ارتجاع اسلامى و در دفاع از خواستهاى مستقل و آزاديخواهانه طبقه کارگر بميدان بياوريد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١١ مارس ٢٠٠٩ – ٢١ اسفند ١٣٧٨

ضميمه:
اطلاعيه خبر درگيرى دو سال پيش که توسط "مرکز پيگيرد سران رژيم اسلامى" صادر شده است.

"بنا به خبر دريافتى٬ روز يکشنبه 13 اسفند 1385، نيروهاى انتظامي در انديمشک (استان خوزستان) به مردمى که از تشيع جنازه يک جوان باز ميگشتند حمله کرده و تعدادى از آنان را مجروح کردند. سه روز پيش در يک درگيرى ميان چند جوان، يکي از آنها به نام ابراهيم فتحي کشته ميشود. روز يکشنبه ساعت دو بعد از ظهر تشيع جنازه جوان جان باخته برگزار شد. در بازگشت مردم عليه سران جمهورى اسلامي شعار مي دادند. بنا به گزارش رسيده، نيروهاى سرکوب رژيم به اين تظاهرات حمله کرده و با پرتاب بيش از 200 گاز اشک آور به درون جمعيت به دستگيرى گسترده ميان مردم دست زدند. تعداد مجروحين بسيار زياد است. بيمارستان انديمشک از پذيرش مجروحين خوددارى کرده و مجروحين به بيمارستان هاى شوش و دزفول منتقل شده اند. دو نفر از نيروهاى انتظامى نيز مجروح شده اند. گزارشها حاکيست که پاسگاه نيروهاي انتظامى در شهر انديمشک به آتش کشيده شده و تا ارسال اين خبر يعني تا حدود 10 شب هنوز پاسگاه در حال سوختن بوده است. رژيم حدود 10 هزار نيروى ضد شورش از شهرهاى ديگر به انديمشک انتقال داده است. تا ساعت ارسال گزارش حدود 25 هزار نفر در خيابان بودند، و نيروهاى انتظامى نتوانسته بودند اعتراض مردم را خاموش کنند. مردم به سران رژيم ناسزا ميگفتند. عده اى نيز با کوکتل مولوتف به نيروهاى انتظامى حمله ور شدند."